Ronneby 22:1 - Viggen Norra etapp 2

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ronneby 22:1, Viggen Norra, etapp 2 i Ronneby kommun. Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen skapa möjlighet till utökning av ett handels- och verksamhetsområde. Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. 

Området Viggen Norra etapp 2 är strategiskt beläget intill ett område där handelsetablering pågår. Planområdet angränsar i norr till Moabackens naturreservat och i söder till Viggens handelsområde. I väster angränsar planområdet till jordbruksmark och i öster till Västervägen.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2020-12-11 till och med 2021-01-15. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har bland annat dagvattenutredningen kompletterats och infarter till planområdet justerats.

Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2021-06-11 till och med 2021-07-02. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Ronneby Stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Hanna Faming 0457-61 82 28 eller tf. stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2019/86

Senast den 2 juli 2021 ska synpunkterna ha kommit in till Kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration