Bustorp 1:26 med flera fastigheter

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-04-22 § 123 att anta förslaget till ny detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl., Ronneby kommun.

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen möjliggöra byggande av flerbostadshus i ett attraktivt läge nära kusten. Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 7 juni 2019 till och med 9 augusti 2019. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har planhandlingarna justerats. Den reviderade planen ställdes ut för granskning under tiden 2020-02-07 till och med 2020-02-28.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Överklagan

Förslaget till detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl. har antagits av Miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-22, § 123. Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2020-04-29. Tiden för överklagan gick ut den 20 maj 2020. Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Miljö- och byggnadsnämnden

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Du kan läsa mer om planprocessen och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..