Artikeln publicerades 4 maj 2018

Nu detaljplan antagen i Risatorp

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-04-25 § 91 att anta förslaget till ny detaljplan för Risatorp 2:2 med lera fastigheter, Ronneby kommun.

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostadsändamål med tillhörande bostadskomplement i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i nordvästra Risatorp. Planens huvuddrag innebär att Ronneby kommun kompletteras med nya bostäder i ett strategiskt läge utmed befintligt kollektivtrafikstråk och nära befintlig infrastruktur som då kan nyttjas på ett mer resurseffektivt sätt.

Du hittar alla antagandehandligar på www.ronneby.se/risatorp