Skogsvård

Ronneby kommun äger ca 2 200 hektar skog undantaget den tätortsnära skogen på ca 600 hektar, dit också bland annat parker räknas. Kommunens skogsbruk är miljöcertifierat och följer en särskild strategi som antagits av kommunfullmäktige.

Naturvård i tätortsnära skog

I den skog som ligger nära bebbyggelse består arbetet av gallring av de större träden samt viss slyröjning. Varje område har sin speciella karaktär och behandlas därefter. På vissa marker tar parkenheten bort det mesta av riset, så kallad ristäkt (se nedan). På andra ställen lämnas riset kvar.

Då våra skogsarbeten till största delen bedrivs i anslutning till tätorterna kommer miljöfrågan ofta i fokus. I miljöpolicyn sägs bland annat att vi ska arbeta för en bättre närmiljö. Det betyder att vi anpassar våra arbetsmetoder för att få minsta möjliga belastning på miljön.

Ristäkt

Kvarlämnat ris efter avverkningar kan ibland uppfattas som störande. Om riset ligger olämpligt för friluftslivet så försöker vi ta bort det. Om naturen själv får välja så bör riset få vara kvar. Vid ristäkt tar man inte bara tillvara trädens stammar utan även avverkningsrester som grenar, toppar, kvistar och barr. Avverkningsresterna kan tas bort om det är praktiskt möjligt och om marken ej är en viktig biotop för andra arter. Ristäkt påverkar nämligen marken på följande sätt.

  • Tillgången på växtnäring minskar
  • Markens förmåga att kvarhålla vatten försämras
  • De marklevande organismerna får mindre föda och energi
  • Markens pH-värde sänks, åtminstone på kort sikt.

Riset gör alltså nytta i skogen

Avverkningsresterna har inte bara betydelse för markens näringstillförsel. Riset skyddar även känsliga plantor och örter mot frost under kalla nätter. På torra marker kan riset även hindra vind och sol från att torka ut markytan. I kretsloppstänkandet ingår också att ris och grenar återbördas till naturen. Vid avverkning av barrträd är det extra viktigt att riset får ligga kvar och torka så att de näringsrika barren trillar av.

På flera platser ligger också s.k. faunadepåer. Det kan vara enskilda stammar eller högar av stammar och ris som fått ligga kvar eller flyttats till annan lämpligare plats. Tanken med faunadepåer är bl. a. att sällsynta insekter ska få ett bättre livsrum.

Det är kommunens ambition att det ska vara fritt från ris på gångstigar och platser som kan utgöra naturliga samlingspunkter.

Stigar och leder

Kommunens ambition är att stigar och leder hålls öppna och inte används av skogsmaskiner. De flesta större stigarna och skogsvägarna vi har i skogen är dock skapade genom ett aktivt skogsbruk. De har hållits naturligt öppna genom återkommande avverkningar i skogen. När skogsbruket inte längre använder stigarna krävs en kontinuerlig skötsel för att de inte ska växa igen. Samtidigt måste skogsbruket göra nya släpstigar för sina transporter. Här kan ett visst dilemma uppstå. Du ursprungliga stigarna ligger också oftast på mark med bäst bärighet.

 Kalhyggen

Enligt Ronneby kommuns skogsstrategi arbetar vi för att göra slutavverkningsarealen så liten som möjligt. Det sker på flera sätt.

En viktig metod är att låta skogen stå kvar längre, alltså bli äldre före avverkningen. Våra skogar sågas normalt ner långt tidigare än då dess tillväxt avtar. Det gör man av ekonomiska skäl. Det är dock en ringa ekonomisk förlust att låta skogen stå tio år extra. Att däremot såga ner skogen tio år tidigare än vid den mest ekonomiskt fördelaktiga tidpunkten innebär stora förluster.

På kommunens mark finns en stor andel lövskog. Dessa skogar slutavverkas normalt aldrig. Istället bedrivs här ett kontinuitetsskogsbruk vilket innebär att de grova träden avverkas medan klena yngre träd får stå kvar i luckor.

När slutavverkning ändå måste ske är ambitionen att göra avverkningarna så små som möjligt rent arealmässigt. En stor fördel med små avverkningsytor är också att den naturliga föryngringen fungerar bättre, vilket är en fördel både ekonomiskt och ekologiskt.

Miljöcertifiering

Ronneby kommun har miljöcertifierat skogsskötseln enligt den svenska FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och den svenska PEFC™ skogsstandarden (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Certifieringen ingår under Grönt Paraplyslänk till annan webbplats gruppcertifikat, som har licensnummer FSC C006219 och PEFC/5-22-228.

FSC och PEFC är en skogsstandard med gemensamma riktlinjer för skogsägarna i Sverige. Grunden i certifieringen handlar om att bedriva ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk med hänsyn till miljö, sociala intressen och produktion.

Krav för miljöcertifiering

I avtalen förbinder sig kommunen bland annat att följande:

a) minst fem procent av den produktiva skogsmarken ska undantas från skogsbruk
b) efter en slutavverkning skall det både finnas minst tre högstubbar kvar per hektar och död ved kvar efter avverkningen.
c) det skall finnas i genomsnitt minst tio evighetsträd, träd som aldrig avverkas, per hektar fördelad över hela arealen.
d) där förutsättningar finns ska den naturliga förekomsten av lövträd uppgå till fem procent.
e) skogsbruk skall inte bedrivas på blöt mark och nydikning skall inte utföras.
f) kant och skyddszoner sparas vid sjöar, vattendrag och våtmarker.
g) nyckelbiotoper bevaras.

Ronneby kommuns skogsareal

Kommunens skogsareal variera något över tid beroende på inköp, försäljning och byte av mark av strategiska skäl och annat.

Den produktiva skogen utgör för närvarande ca 1900 hektar. Då är myr, berg och skogsvägar (ca 300 ha) borträknat. Utöver denna areal finns också den statsnära skogen samt parkområden och liknande som utgör ca 600 ha, samt vår hänsynsmark på ca 700 ha. Återstående del skogsmark där produktivt skogsbruk bedrivs är ca 1200 hektar.

Skogens stående volym har ökat från 168 till 181 m3sk per hektar mellan år 2010 och 2017.

Hög andel hänsynsmark

Ronneby kommun har en mycket hög andel hänsynsmark där inget ekonomiskt skogsbruk bedrivs. År 1994 fanns på kommunen 117 ha avsatt som hänsynsmark, vilket då motsvarade 6 % av kommunens produktiva skogsmarksareal. Den siffran har 2018 stigit till drygt 1000 hektar hänsynsmark, varav ca 700 hektar ligger i produktiv skogsmark.

Det innebär att 37 % av den produktiva skogsmarken som ägs av Ronneby Kommun är skyddad som hänsynsmark.

Genomsnittssiffran för Blekinge län är ca 4% skyddad skog, enligt SCB, skyddad natur per kommun, 2018-05-23.

Därutöver tillkommer på beståndsnivå ytterligare områden på ca 5 % som vi åtagit oss skyddada genom vår skogscertifiering.