Sjöar och vattendrag

Ronneby kommun arbetar för att sjöar och vattendrag skall kunna utnyttjas så att produktionsförmågan samt biologisk mångfald, natur- och kulturvärden bibehålls eller förbättras.

Införandet av EU:s vattendirektiv innebär en skärpt lagstiftning och en ny vattenförvaltning för att skydda sjöar, vattendrag, hav och grundvatten. Kommunen ska ta ansvar för att erforderliga åtgärder vidtas och att miljö- och byggnadsnämnden ska tillse att miljökvalitetsnormerna för vatten inte överträds. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar genom tillsyn och prövning för att målet ska uppfyllas. Nämnden bevakar även detta i kommunens samhällsplanering och markanvändning. Läs mer om vattendirektivet under "Förvaltning av vatten" som du kan klicka på till vänster.

Åtgärder för förbättrad vattenmiljö

Ronneby kommun arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att förbättra vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag. Kalkning genomförs årligen för att motverka försurningen och dess effekter av sjöar och vattendrag. Arbete med att restaurera vattendrag, till exempel att ta bort vandringshinder för fisk eller förbättra lekbottnar, genomförs i projektform. Läs mer på sidan Kalkning av sjöar och vattendrag.

Miljöövervakning

Sedan 1980-talet har miljö- och byggnadsnämnden analyserat den kemiska vattenkvaliteten i elva av kommunens vattendrag enligt ett fastställt miljöövervakningsprogram. Provtagningsintervallen skiljer sig åt mellan de olika vattendragen. Läs mer om miljöövervakning via länken i högermenyn.

Ronneby kommun är medlem i Ronnebyåns vattenvårdsförbund, Bräkneåns vattenförbund  samt Blekingekustens vattenvårdsförbund. Dessa förbund har kontrollprogram för respektive vatten. Det vill säga vattenkvaliteten och vattenmiljön analyseras och undersöks systematiskt och kontinuerligt. Ronneby kommun är även medlem i Vattenrådet för Blekingekusten och Bräkneåns Vattenråd.

Förvaltning och kalkning av sjöar och vattendrag