Doktorsavhandling om parken

Anna Jacobsson, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, försvarade den 16 oktober 2009 sin avhandling: "Att uppleva landskapet under vandring. Om samspelet mellan trädgårdskonst, sinnesupplevelse och medicinsk filosofi i exemplet Ronneby Brunnspark”.

Den engelska titeln är ”Experiencing Landscape While Walking. On the Interplay between Garden Design, Sensory Experience and Medical Spa Philosophy at Ronneby Spa”.

Sammandrag av avhandlingen

Huvudmålet med avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap om brunnsparker, om trädgårdskonsten i slutet av 1800-talet och om landskapet som kulturarv. Ronneby Brunnspark används som fallstudie.

Fallstudien visar på samspel mellan medicinsk filosofi, sinnesupplevelse, och idéer om trädgårdskonst i utformningen och upplevelsen av Ronneby Brunnspark i slutet av 1800-talet. Den visar också på ett samspel mellan aktörerna läkare, landskapsarkitekt och trädgårdsmästare. Läkarens roll och sätt att skriva visar att de hade kännedom om trädgårdskonst och landskapsideal. Den medicinska filosofin gick ut på att landskapet hade egenskaper som påverkar människors hälsa och kurprogrammen argumenterade för en ”lagom sinnesrörelse” och vandring i landskapet. Detta samspelar med dåtidens teorier och idéer om trädgårdskonst. De teorierna anammade sinnesupplevelser och rörelse som delar av trädgårdars utformning och argumenterade för vikten av en varierad upplevelse.

Fallstudien om Ronneby Brunnspark breddar och fördjupar förståelsen av landskapet som kulturarv genom att inkludera sinnenas och vandringens roll i utformningen av landskap, hälsoperspektivet samt flera dimensioner av landskapsupplevelse och trädgårdskonst via olika aktörer och en imaginär upplevelseväv, illustrerad av en brunnsgäst som promenerar i Ronneby Brunns landskap. Den bidrar till uppfattningen av begreppet landskap som beroende av människors upplevelse, en uppfattning som nu förs fram av Europeiska landskapskonventionen.