Naturvård

Naturvårdens övergripande mål är att bevara biologisk mångfald och att användningen av mark, vatten och annan fysisk miljö är förenligt med långsiktigt ekologisk hushållning. Detta är en del av arbetet med att uppfylla flera av de nationella miljömålen och även i kommunens lokala miljömål finns mål och åtgärder som handlar om hur vi ska förvalta och skydda värdefull natur.

Bildande av naturreservat och andra naturskyddsobjekt för värdefulla naturområden i skogar, odlingslandskap, våtmarker och vattenmiljöer sker av länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Även kommunen har enligt miljöbalken möjlighet att bilda naturreservat. Det är den myndighet som bildar reservatet som också är skyldig att sköta området enligt fastställda beslut samt att göra det tillgängligt för allmänheten.

Vissa åtgärder i naturen omfattas av tillståndsplikt eller måste föregås av samråd med myndigheter. Prövningen enligt miljöbalken och andra lagar sker i de flesta fall vid länsstyrelsen.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att målen om biologisk mångfald och bevarande av värdefull natur uppfylls vid tillsyn och prövning. Nämnden bevakar även dessa intressen i kommunens samhällsplanering och markanvändning.