Naturreservatet Södra Brunnsskogen

Här kan du njuta av omväxlande och artrik natur – en vildmark precis intill stan! Stilla pittoreska platser blandas med spännande höjder, myllrande våtmarker, karga hällmarker, naturskogsliknande barrskog och lummig ädellövskog.

Det var i juni 2010 som Kommunfullmäktige fattade beslut om att inrätta det första kommunala naturreservatet i Ronneby kommun. Reservatet som är 157 hektar stort ligger söder om Trollsjön ner mot Rustorpsvägen och omfattar även golfbanan.

Syftet med reservatet är att bevara ett tätortsnära område med höga natur- och rekreationsvärden. Området ska också utvecklas för friluftsliv, pedagogiska syften och rekreation samtidigt som biotoper med betydelse för flora och fauna bevaras och de skogliga naturvärdena bevaras och höjs. Inom området finns naturtyper som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000. Dessa naturtyper ska bevaras och hållas i ett gynnsamt tillstånd. De kulturhistoriska spåren i området ska också uppmärksammas.

För att bevara områdets värden är det viktigt att du som besökare visar hänsyn till naturen och andra besökare samt följer de föreskrifter för reservatet som kommunen har beslutat om.
Inom reservatet får du inte:

 • förstöra eller skada (inklusive klottra) på fasta naturföremål eller ytbildningar, stenmurar, torpruiner samt andra kulturhistoriska lämningar.
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • skada vegetationen genom att gräva upp växter eller plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen krävs för artbestämning
 • plocka växter för kommersiellt bruk
 • ställa upp fordon, husvagn eller liknande
 • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser
 • rida på annat än anvisade stigar, vägar och områden
 • parkera på annat än anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon utan särskilt tillstånd
 • cykla i terräng
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller jämförlig anordning.
 • utan kommunens tillstånd använda området för tävlings- och övningsändamål eller motsvarande med fler än 200 personer.