Vad är bygglovsbefriat?

Här kan du läsa vad som gäller för bygglovs- och anmälningsbefriade åtgärder. Tänk på att i kulturhistoriska områden kan andra regler gälla.

Du behöver inte bygglov vid en- och tvåbostadshus när du ska:

  • Bygga en skyddad uteplats.
  • Bygga ett skärmtak.
  • Bygga en friggebod.
  • Måla om, byta fasad eller tak på en byggnad. Om den ligger inom detaljplanelagt område kan andra regler gälla. Fråga till oss om du är osäker.

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov ordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Bygglov för solceller inom särskilda områden

I flera fall ställs inte krav på bygglov för montering av solceller men i särskilda områden krävs ändå bygglov. I vår kommun har vi riksintressen för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader.

Kulturhistoriska byggnader och områden

I kulturhistoriskt värdefulla områden eller på enskilda värdefulla byggnader krävs det bygglov för att montera solcellspaneler. Detta gäller till exempel stadsdelar som Bergslagen och Blekan med flera platser. För att få mer vägledning kan du läsa mer om kulturhistoriska byggnader på vår webbplats.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsytan av alla friggebodar får tillsammans inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara högst 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Boden ska anpassas till omgivningen. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att få uppföra en friggebod i en kulturmiljö eller annan värdefull miljö.

I de flesta fall begränsas inte rättigheten att bygga en friggebod av några planbestämmelser. Det betyder till exempel att du får bygga en friggebod på mark som normalt inte får bebyggas och oavsett hur stor yta på varje tomt som får bebyggas. Ett undantag från denna regel är planer med en utökad bygglovsplikt, ofta i kulturmiljöer.

Attefallshus

Så kallade Attefallshus är inte befriade från anmälan eller bygglov på samma sätt som Friggeboden. Ett Attefallshus kräver en formell anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen och kan kräva bygglov i till exempel kulturmiljöer.

Riktlinjer utanför detaljplanelagda områden

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017 § 192 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för byggande utanför detaljplanelagda områden. För närvarande arbetar miljö- och byggnadsförvaltningen med en kartläggning av vilka delar i kommunen som är så kallad "sammanhållen bebyggelse". Denna kartläggning kommer att ligga till grund för inom vilka områden som olika byggnadsåtgärder kommer att anses vara lovbefriade eller inte.

Strandskydd

Det krävs tillstånd, en så kallad strandskyddsdispens, för att bygga en friggebod inom strandskyddat område. Det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Längs kusten är strandskyddsområdet i Blekinge Län på många platser utökat till 300 meter från strandlinjen. Det är Länsstyrelsen i Blekinge län som beslutar vart strandskydd ska gälla eller inte, men det är kommunen som beslutar om strandskyddsdispenser. Länsstyrelsen arbetar för närvarande med det utvidgade strandskyddsområdet för Ronneby kommun. Du hittar mer detaljerad information om länsstyrelsens arbete på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Synpunkter från grannar

De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Säger grannarna nej till projektet får byggnadsnämnden avgöra frågan genom att du ansöker om bygglov.

Du kan läsa mer på Boverkets hemsida Bygga nytt, om eller till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som du också hittar under Relaterad information.