Du är här: Invånare/Förskola och skola/Skolskjuts - elevresor

Skolskjuts - elevresor

Kommunen ordnar skolskjuts för de elever i grundskolan som har lång väg till skolan. Skolskjuts (bussresor och taxi)  gäller under läsårstiderna, d v s skoldagar och inte lovdagar, mellan hemmet och skolan, inte mellan skola och annan omsorg. Skolskjuts anordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Rätten gäller även i förskoleklass.

När eleverna går vidare till gymnasieskolan används inte begreppet skolskjuts utan övergår till elevresor. Läs mer på Gymnasieskolan Knut Hahns hemsida. Här finner du även ansökningsblanketten.

Vem är berättigad till skolskjuts i Grundskolan?

Avstånd till skola eller hållplats, som berättigar till skolskjuts, grundas på vad som är ett rimligt avstånd att gå eller cykla. Dessutom bedöms vad som är ett rimligt föräldraansvar i att vid behov, följa barnet till skolan eller hållplatsen.

Föräldrarna ansvarar för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det innebär att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs, för att det skall klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand.

Skollagen 10 kap 32 § anger att elever i grundskola, med offentlig huvudman, har rätt till kostnadsfri skolskjuts "om sådan behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet."

 Eleven skall även gå i den skola som anvisas av kommunen, dvs inom det upptagningsområde eleven bor i (folkbokförd).

 Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola, än den där kommunen annars placerat dem, eller som går i en fristående skola i kommunen. Den nya Skollagen, som gäller från 2011-07-01, säger att om "det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall."

 Regler gällande färdvägens längd enligt KF:s beslut (1980-04-28 § 117) är följande

 • elev i förskoleklass                                                                              2 km
• elev i skolår 1-2                                                                                    2 km
• elev i skolår 3                                                                                       3 km
• elev i skolår 4-6                                                                                    4 km
• elev i skolår 7 -9                                                                                   5 km

För att vara berättigad till skolskjuts gäller dessa minimiavstånd mellan hemmet och skolan, aktuella på/avstigningshållplatser skall finnas inom och beräknas enligt dessa uppgifter:

Resa till och från skolan

  • Transporterna skall utföras med tillförlitlighet och tidspassning.
  • Elevernas sammanlagda res- och väntetid skall inte överstiga 60 minuter enkel resväg.
  • Väntetid för skolskjutselever på eftermiddagen skall vara högst 20 minuter enligt ordinarie schemas sluttid för åk F-6 samt högst 40 min för åk 7-9.
  •  Skolskjutsen skall utföras så att elever i åk F-6 är på skolan tidigast 20 min innan skolstart och elever i åk 7-9 tidigast 30 min innan skolstart, eleverna skall dock senast vara på plats 10 min före skolstart.
  • Vid planering av på/avstigningsplatser skall samråd ske med respektive rektor.

Ansöka om skolskjuts

I högerkolumnen finns blanketter för er som inte har tilldelats skolskjuts, men vill ansöka om skolskjuts och även en blankett för ansökan om skolskjuts vid växelvis boende. Ansökan kan endast göras för ett läsår i taget och vårdnadshavare ska informera skolan om förutsättningarna ändras under läsåret.