Du är här: Invånare/Utbildning & förskola/Råd och stöd

Råd och stöd

Förskolans och skolans uppgift är att ge alla barn och elever förutsättningar att utvecklas och att nå målen för verksamheten.

I förskolan finns specialpedagoger till stöd och handledning av personal.
Barnhälsovården, BVC, ansvarar för 1-5-åringars hälsa.
Förskolans specialpedagog arbetar med att tidigt upptäcka barn i behov av stöd och handleda/stödja personal i arbetet med barnens utveckling.

På respektive skola finns lokala elevhälsoteam(elevvårdsgrupp) med skolsköterska och skolläkare, kurator och specialpedagoger. Skolorna har också tillgång till talpedagog.

Elevhälsoteam (Elevvårdsgrupp)
Elevhälsan i skolorna bedrivs i lokala elevhälsoteam. Teamen består av skolsköterskor, kurator, specialpedagog och rektor. Olika kompetenser behövs för att belysa ungdomars behov utifrån olika perspektiv. Elevhälsoarbetet förutsätter en hög grad av samverkan och samarbete mellan personer både i och utanför skolan. På skolan är rektor ansvarig för elevhälsans arbete.

Skolkuratorn på de olika skolorna arbetar för elevers välmående och välbefinnande i förebyggande och åtgärdande syfte genom enskilda samtal och gruppverksamhet

Läs mer om vilka dessa är på din skola under fliken Grundskola- Kommunala skolor- Välj din skola-Skolhälsovård-elevhälsa.

Råd- och Stödteamet (RoS-teamet) arbetar med alla barn/elever/studerande inom kommunen och är en övergripande expertfunktion för förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. RoS-teamet arbetar främst med:

  • Konsultation, handledning
  • Bedömningar om stödbehov kopplade till tilläggsbelopp, extra resurser
  • Observationer, kartläggningar, utredningar
  • Direkt stöd och träning till barn och elever, enskilt eller i grupp
  • Samarbete med andra verksamheter t. ex. Habiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Socialförvaltningen, Specialpedagogiska Skolmyndigheten Hjälpmedelsinstitutet mfl

RoS-teamet består av psykologer, specialpedagoger, socionom och en samordnande chef. 

Ärenden till RoS kommer från verksamhetens rektorer/förskolechefer. Från skolorna ska anmälan göras via den lokala elevhälsoteamet (elevvårdsgruppen).

Kompetenser
Barn och ungdomar kan av olika orsaker vara i behov av extra insatser för att ges möjlighet att nå förskolans och skolans mål. Behoven kan vara kunskapsrelaterade, sociala, fysiska eller psykiska och stödet  kan vara tillfälligt eller mera varaktigt.   

Råd- och Stödteamet arbetar utifrån pedagogiska och psykologiska kompetenser.

Specialpedagoger med olika kompetenser arbetar med handledning till personal, pedagogiska utredningar samt arbete med barn och elever i förskola/skola som behöver särskilda insatser för sitt lärande och sin utveckling inom olika områden. Kompetenserna omfattar läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, neuropsykiatriska svårigheter, beteendeproblematik.

Skolpsykologen gör utredningar och utvecklingsbedömningar av barn och ungdomar för att kartlägga möjligheter och begränsningar samt ger konsultation och handledning till personal i förskola/skola.

Skoldatateket har kompensatoriska hjälpmedel och program för barn och ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter. 

Kommunens Skoldatatek finns även i Folksamhuset i Kallinge. 
IKT-pedagoger är Carina Andersson, e-post carina.andersson@ronneby.se och Jesper Rehn, e-post jesper.rehn@ronneby.se

 Råd- och Stödteamet (RoS-teamet)
Besöksadress: Slättagårdsvägen 1, 372 52 Kallinge
Postadress: Ronneby kommun, Råd- och Stödteamet, 372 80 Ronneby