Du är här: Invånare/Utbildning & förskola/Kränkningar, trygghet, säkerhet

Kränkningar, trygghet, säkerhet

Kränkande handlingar och beteenden kan aldrig accepteras, det ska klargöras på ett tydligt sätt i verksamheten. Skolledningen har ansvaret för att visa att man på skolan inte tolererar att någon kränks eller ännu värre mobbas, dvs utsätts för upprepade kränkningar.

Från och med den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Lagändringen ska ge personer med funktionsnedsättning bättre möjlighet att hävda sin rätt att delta på samma villkor i samhället. Det kan göra skillnad för personer med funktionsnedsättningar som upplever hinder i sin vardag, exempelvis i skolan.

 Alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Likabehandlingsplan

Om en elev utsätts för kränkningar är skolan skyldig att utreda det inträffade och se till att det inte upprepas. Varje skola har tagit fram en likabehandlingsplan som man ska arbeta med kontinuerligt. Värdegrundsarbetet ska finnas med under hela barnets tid i skolan - förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Olyckor och kriser

Såväl på förskolorna som i skolorna finns handlingsplaner för olyckor och kriser, samt en krisgrupp med skolpersonal så som rektor, skolsköterska, kurator m fl. som snabbt ska kunna sammankallas vid en krissituation.