Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Inkomst

Inkomst

Avgiftsgrundande inkomst
Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll ligger till grund för avgiftssättningen.
Med bruttoinkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret.
Ersättningar och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst:
Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Pension (ej barnpension)
Livränta (vissa undantag finns)
Föräldrapenning
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
Sjukbidrag
Sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Familjebidrag i form av familjepenning
Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.
I fråga om näringsverksamhet är det bara den inkomsten av aktiv och/eller passiv
näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas i
hushållets samlade bruttoinkomst.

Inkomstuppgifter
När hushållets bruttoårsinkomst ändras är man skyldig att lämna ny inkomstuppgift omgående via e-service alt kontakta exeditionen. 
Om inkomstuppgift inte lämnas efter begäran från kommunen tillämpas högsta avgift enligt maxtaxans regler. När inkomstuppgift lämnas görs rättelse vid nästa debiteringstillfälle. En administrationsavgift på 200 kr debiteras.

Utebliven betalning av avgift medför att ni mister er plats.