Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Avgifter och regler

Avgifter och regler

Information angående barnomsorgstaxa - 
Avgift för barnomsorg

Taxa oavsett antal timmar

Barn 1 = Yngsta barnet Förskola/Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)
barn 1-5 år
Fritidshem 
barn  6-12 år
 Barn 1  3 %, max 1 382 kr/mån  2 %, max 922 kr/mån
 Barn 2  2 %, max 922 kr /mån  1 %, max 461 kr/mån
 Barn 3  1 %, max 461 kr/mån  1 %, max 461 kr/mån
 Barn 4  Ingen avgift  Ingen avgift

 Inkomsttaket är enligt Skolverket är fr o m 2018-01-01: 46 080 kr.

Efter beslut i kommunfullmäktige (§308/2011) kommer barnomsorgsfakturor att skickas ut 12 månader per år.

För barn som har förskoleplats görs ett 30% -avdrag från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Detta sker för att kompensera den avgiftsfria allmänna förskolan som omfattar 525 tim/år. Avdraget sker fortlöpande, dvs även under juni, juli och augusti.

Barn i behov av särskilt stöd, enligt beslut av förskolechef, får en avgift enligt skolbarnsomsorgstaxan om tiden överstiger 15 tim./vecka.

Avgiftsgrunderna är desamma som tidigare och hushållets bruttoinkomst är grund för beräkningen.När hushållets bruttoårsinkomst ändras är man skyldig att lämna ny inkomstuppgift omgående till respektive rektorsexpedition.

Önskar ni betala med e-faktura, anmäl det via er internetbank.

Utebliven betalning av avgift medför att ni mister er plats.

Avgiftsregler

a) Kommunfullmäktige beslutar om avgiftsregler, tillämpningsregler och taxor.
b) Månadsavgift för barnomsorg fastställs enligt avgiftstabell.
c) För bruttoinkomst understigande 10 000 kr/månad utgår ingen avgift.
d) Man abonnerar på sin plats och betalar fortlöpande 12 månader per år som abonnemang.
e) Hushållets bruttoinkomst, barnets placering i syskonskaran och i verksamhetsform utgör utgångspunkt för beräkningen. Som barn 1 räknas det yngsta barnet i verksamheten.
f) Barnomsorgstaxan utgår från hushållet. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.
g) Vid delad vårdnad, barnet/barnen bor växelvis i båda hushållen, beräknas avgiften utifrån respektive hushåll enligt punkt e).
h) Om särskilda skäl föreligger kan förvaltningschefen besluta om individuell prövning av avgiften.
i) Innehavare av barnomsorgsplats är skyldig att lämna korrekta inkomstuppgifter. j) Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift.
k) Kommunen kan efterdebitera tre år tillbaka i tid.
l) Kommunen kan reglera för högt uttagen taxa med återbetalning högst tio år tillbaka i tiden.

Har du frågor om taxorna - ta kontakt med expeditionen.

Tillämpningsregler
1. Fast avgift uttas 12 månader per år vid fortlöpande placering.
2. Behovet av barnomsorgsplats under en normalvecka, dvs. helgfri mån-fre är schemagrundande. Vid fastställande av barnets placeringstid får inte semester, ferier och lov räknas in i vårdnadshavarens arbetsschema.
3. När en placering påbörjas eller avslutas under en månad utgår avgift med 1/30 av månadsavgiften per kalenderdag.
4. Förändringar av omsorgsbehovet, ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden skall snarast göras i ”e-service barnomsorg” eller meddelas barnomsorgshandläggare.
5. Uppsägningstiden för barnomsorgsplats är en månad. Anmälan skall göras skriftligt i ”e-service barnomsorg” eller till berörd barnomsorgshandläggare.
6. Skolbarnomsorgstaxa tillämpas fr.o.m. läsårets start, det år barnet börjar i förskoleklass. Detta gäller endast om barnet fyller 6 år under kalenderåret.
7. För 3-5 åringar i förskola utgår avgiftsreducering med 30 % av förskoletaxan fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år. (Allmän förskola)
8. Förskolebarn, som enligt beslut, har rätt till avgiftsfri tid 15 t/v (barn i behov av särskilt stöd enl. Skollagen 8 kap § 7) avgiftsberäknas enl. taxa för skolbarn.
9. Barn med rätt till förskoleplacering 15 tim/v anvisas tid för denna verksamhet.
10. Verksamheten har rätt att stänga 4 dagar per år för fortbildning. Vårdnadshavarna meddelas senast 2 månader i förväg och erbjuds vid behov annan placering.
11. Om särskilda skäl föreligger kan Utbildningsnämnden besluta om undantag eller annan tillämpning från dessa bestämmelser.
12. Taxan tillämpas fortlöpande. Det innebär att vid uppsägning av plats debiteras för tid i mellanperioden, om denna understiger 90 dagar från sista placeringsdatum till nytt placeringsdatum för barnet.

Vem har rätt till kommunal barnomsorg -förskola och fritidshem?
Rätten till förskola och fritidshem regleras i skollagen (2010:800). Barnomsorgen är till för barn i åldrarna 1-12 år. Vårdnadshavare som är folkbokförd eller vistas stadigvarande i kommunen har rätt till barnomsorg för sitt barn när
A. vårdnadshavaren arbetar eller studerar,
B. barnet har ett eget behov av barnomsorg,
C. barnet har behov av särskilt stöd
D. vårdnadshavaren är arbetslös (plats i förskoleverksamhet 15 tim/vecka)
E. vårdnadshavaren är föräldraledig med yngre barn (plats i förskoleverksamhet 15 tim/vecka).
F. barnet fyller 3 år erbjuds en plats fr om höstterminen, i allmän förskola 525 tim/år.

Schema
Barnets vistelsetid ska alltid schemaläggas. Barnets tid i barnomsorgen utgår från den tid då vårdnadshavaren arbetar eller studerar.

Vårdnadshavarens ledighet
Vid vårdnadshavarens ledighet finns inte några generella rättigheter att lämna barn i barnomsorgen. En prövning av ärendet kan göras av förskolechefen.

Vårdnadshavarens sjukdom
Om en vårdnadshavare blir långvarigt sjuk finns ingen automatisk rätt att lämna på förskola/fritids enligt lag. Barnets eget behov av plats ska bedömas av förskolechef/rektor som tar beslut om barnets rätt till vistelse på förskola/fritids.
Vid kortvarig sjukdom avgör du som vårdnadshavare om du är i behov av förskola/fritids de tider som tidigare angivits d v s ordinarie schema. Om det finns behov av andra tider eller utöver dessa tider ska beslut tas av förskolechef/rektor.

Vid vård av barn
Om en familj har flera barn i förskola/fritidshem och ett barn blir sjukt, stannar en vårdnadshavare hemma för vård av barn. Det är försäkringskassan som bedömer rätten till vård av barn.
Övriga barn i familjen deltar i förskola/fritidshem enligt de tider som tidigare angivits d v s ordinarie schema. Om det finns behov av andra tider eller utöver dessa tider ska beslut tas av förskolechef/rektor. Vid magsjuka och liknade smittsamma sjukdomar ska det/de andra barnet/barnen inte vara på förskolan/fritidshem p g a smittspridning.

Barn till föräldralediga
Som föräldraledig kan det äldre barn (1-5 år) få en plats i förskolan, max 15 timmar/vecka. Allmän förskola kan nyttjas avgiftsfritt fr o m höstterminen det år då barnet fyller 3 år.

Barn till arbetslösa
Som arbetssökande kan ditt barn (1-5 år) få en plats i förskola, max 15 timmar/vecka. Allmän förskola kan nyttjas avgiftsfritt fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola
Fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år kan man välja att ansöka om placering i "allmän förskola", som är avgiftsfri. Denna omfattar 15 timmar/vecka och följer skolans läsårstider. Kontakta expeditionen för mer information och ansökan.
Den allmänna förskolan ska vara en del av den nuvarande förskoleverksamheten. Främsta syftet är att alla barn från och med 3 års ålder ska få del av den pedagogiska miljön som förskolan erbjuder. Därför kan tiderna som allmän förskola erbjuds på, skifta mellan förskolorna, just för att kunna uppnå en bra pedagogisk verksamhet.

15 timmars vecka
Vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds förskoleplats, för barn 1-5 år, 15 tim per vecka. Dessa timmar har förlagts 3 timmar/5 dagar i veckan, men fr o m höstterminen 2011 kommer även alternativet 5 timmar/3 dagar i veckan (gäller tisdag, onsdag, torsdag). Barn som placeras på grund av allmän förskola (3-5 år) erbjuds också dessa tider, men följer skolans läsårstider. Kontakta förskolechef i respektive område för mer information. Barn, som inte ingår i allmän förskola, utgår en avgift för placeringen i förskolan enligt gällande barnomsorgstaxa.