Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Trafik, gator och vägar/Gatu- och vägunderhåll/Barmarksunderhåll

Barmarksunderhåll

Kommunens ansvar för barmarksunderhållet omfattar följande uppgifter:

  • Stensättningsarbeten (reparationsarbeten)
  • Sopning och renhållning av gator och torg med mera
  • Skötsel av vägslänter (slåtter, dikning, rensning av trummor med mera)
  • Ogräsbekämpning (på mekanisk väg)
  • Trafiklinjemålning (kant, mitt, spärrlinjen, övergångställen med mera)
  • Optiska trafiksignaler
  • Broar och vägräcken
  • Gatuavstängningar (tillstånd söks via polismyndigheten)

Som fastighetsägare är du skyldig att utföra gångbanerenhållning  och snöröjning enligt renhållningslagen och renhållningsförordningen. Läs mer om renhållningslagen till höger.