Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Trafik, gator och vägar/Enskild väghållning/Bidrag

Bidrag

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för enskild väghållning inom Ronneby Kommun.

Detta reglemente reglerar kommunens bidragsgivning för underhåll och förbättringsarbeten till:

  • Enskilda vägar med statsbidrag (vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar)
  • Enskilda vägar utan statsbidrag (vägföreningar, samhällsföreningar)
  • Enskilda utfartsvägar utan statsbidrag

Enskilda vägar med statsbidrag

Det finns olika typer av bidrag för enskilda vägar med statsbidrag.

Årligt driftsbidrag

Bidraget går till det vanliga underhållet. Underlaget för detta bidrag är underhållskostnaden från förgående år som ska godkännas av Trafikverket inklusive gällande index. Bidragets storlek som utgör en viss procent av underlaget och betalas ut i december. Bidraget behöver ej sökas.

Särskilt driftsbidrag - iståndsättning och förbättring

Man kan även få bidrag för iståndsättning eller förbättring av nya vägsträckor. Bidrag kan fås med ett belopp upp till skillnaden mellan den av Trafikverket godkända upprustningskostnaden och beviljat statsbidrag. Utbetalning sker under året efter Trafikverket har godkänt besiktningsprotokollet. Bidraget behöver ej sökas.

Förbättringsbidrag

Lantmäterikostnader vid ny andelsfördelning. Bidrag kan utgå efter särskild prövning i samråd med Trafikverket. Bidraget storlek bestäms efter överenskommelse med den sökande. Bidraget söks särskilt.

Hårdgörningsåtgärder

Bidrag kan utgå efter särskild prövning i samråd med Trafikverket (till exempel vid omklassning av vägavsnitt). Bidragets storlek bestäms efter överenskommelse med den sökande. Bidraget söks på särskild blankett.

Enskilda vägar utan statsbidrag

Årligt driftsbidrag

Bidraget utgår per sträckmeter väg enligt den budget kommunen fastställt för verksamhetsåret. Det ges för följande;

  • Asfalt/Oljegrusbelagd väg
  • Grusväg inom tätort
  • Grusväg utom tätort 
  • Gång- och cykelväg (asfalt, oljegrus)
  • Gång- och cykelväg (grus)
  • Tömning av rännstensbrunnar

Enskilda utfartsvägar utan statsbidrag

Årligt driftsbidrag

Bidraget utgår per sträckmeter väg enligt den budget kommunen fastställt för verksamhetsåret. För att bidrag skall ges krävs det att den enskilda utfartsvägen skall vara minst 100 m lång. Väghållningsbidraget skall vara till stadigvarande nytta för fast boende och mantalsskriven befolkning. Bidraget utbetalas till den väghållningsskyldige eller till den som flera väghållningsskyldiga utsett. Bidraget behöver ej sökas av redan beviljade mottagare. Nya ansökningar kan göras under året på en särskild blankett till Gatu- och Parkenheten (se högerkolumnen). Utbetalning sker under budgetåret.

Övrigt

För att väg skall vara berättigad bidrag gäller att den får användas för allmän trafik. Dock kan bidragsmyndigheten befria väghållare från vägupplåtelsen om det finns säskilda skäl. Kommunen har också rätt att avvika från bestämmelserna om det finns särskilda skäl