Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Samhällsutveckling/Hållbar utveckling/Hållbart byggande

Hållbart byggande

I Ronneby kommun har vi bestämt oss för att skapa ett hållbart samhälle där resurser används och återanvänds i effektiva former och där vi ger stöd för biologisk och kulturell mångfald och skapar giftfria miljöer. Stöd i det arbetet hämtas från principerna bakom Cradle to Cradle® (vagga till vagga).

Ronneby kommun antog i början av 2012 ett generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation. Kvalitetsprogrammet anger ställningstaganden inom ett antal utvalda fokusområden:

Energi - Mängden förnyelsebar energi som en byggnad kan bidra med ska maximeras. Detta görs exempelvis genom att installera mycket solceller.

Vatten - Det ska finnas en plan för allt vatten som en byggnad påverkar eller bidrar med - dricks-, dag- samt avloppsvatten. Exempel kan vara att planera utemiljön för ett optimalt omhändertagaden av dagvatten.

Byggmaterial och inomhusmiljö - Byggmaterial ska väljas med största möjliga omsorg, och byggnaden ska förberedas för att enkelt kunna byggas om och dekonstrueras. Inomhusmiljön med faktorer som exempelvis kemiska emissioner, ljud, ljus och partiklar ska vara så hälsomsam som möjligt.

Biologisk mångfald i utemiljön - Utemiljön ska bidra till att öka den biologiska månfalden, genom t ex planteringar eller biotoper.

Social mångfald - Det är mycket viktigt att miljön i ett nybygge ska fungera för alla som ska använda det. Det innebär också att introducera variation i projket för att öka möjlighet till mångfald.

I högerkolumnen kan du länka dig till mer information om Cradle to Cradle® och hur det används i Ronneby kommun.