Du är här: Invånare/Vuxenutbildningen Knut Hahn/Särvux

Särvux

Vad är särvux?

Särvux ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig, egen skolform. Utbildningen omfattar grundläggande särvux, vilket motsvarar obligatoriska särskolan (nivåerna träningsskola och grundsärskola) samt gymnasial särvux motsvarande utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Vem får delta i särvux?

Skollag 21 kap. 2 § och skollag 29 kap. 8 § 

  • Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada
  • Personer med autism eller autismliknande tillstånd ska endast jämställas med målgruppen för särskild utbildning för vuxna om de också har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Vem ansvarar för särvux?

Kommunen ansvarar för särvux. Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är bosatt i landet och är utvecklingsstörd rätt att delta i grundläggande särvux om den saknar kunskaper som utbildningen avser att ge, samt har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Kommunen ska aktivt verka för att nå och för att motivera dem att delta i utbildningen. Vidare sägs att kommuninvånare som enligt 2 c § har rätt till utbildningen och önskar delta i den, även får det.

Kommunen ska även erbjuda gymnasial särvux som motsvarar behov och efterfrågan. De ska informera om möjligheterna till gymnasial särvux och verka för att vuxna utvecklingsstörda deltar i sådan utbildning.

Intag sker kontinuerligt under läsåret.