Du är här: Invånare/Företag/Nyheter/Sysselsättningen i Blekinge 2016

Sysselsättningen i Blekinge 2016

Arbetsgivarna är positiva och sysselsättningen väntas öka rejält. Vård och omsorg blir länets jobbmotor, men även utbildningssektorn behöver mycket personal. Privata tjänstesektorn och industrin går också bättre. Trots det ökar arbetslösheten något i år och nästa år eftersom både befolkningen och arbetskraften växer kraftigt. Utvecklingen pekar på att de som är väl rustade snabbt får arbete, medan det finns en snabbt växande grupp som i dagsläget har svårt att konkurrera om jobben.

– Vi märker redan att många får arbete genom att efterfrågan ökat under hösten. Det beror bland annat på att flyktinginvandringen skapar nya behov, säger David Fridlund, chef Arbetsförmedlingen i Blekinge.  

– På kort sikt innebär det att till exempel asylboende och skolor snabbt behöver extrapersonal, men det skapar också stor efterfrågan på längre sikt vilket genererar många nya arbetstillfällen.

Blekinges strukturella problem med många arbetssökande som har svårt att konkurrera om jobben parallellt med arbetskraftsbrist inom många branscher verkar inte förbättras. För att förhindra att situationen ytterligare förvärras krävs enligt David Fridlund ännu bredare insatser för att lösa problemet. En viktig kompetensresurs är nyanlända, där även de som är högutbildade kan ha svårt att få arbete och det gäller även inom branscher med bristyrken.

– Vi har ett väldigt gott samarbete i länet att bygga vidare på och inte minst Kompetensförsörjningsstrategin kommer att vara en stor fördel, menar David Fridlund.

Arbetskraften ökar kraftigt

Både i år och 2016 ökar arbetskraften kraftigt. Ökningen beror främst på att fler nyanlända söker sig till arbetskraften via Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Demografiskt sett minskar dock befolkningen i Blekinge.

Högre arbetslöshet trots ökad sysselsättning

Blekinge har haft en hög arbetslöshet sedan finanskrisen 2007, men de senaste åren har den sjunkit. I slutet av 2015 väntas 8 150 personer (11,0 procent av arbetskraften) vara arbetslösa och i slutet av 2016 8 200 personer (11,0 procent).

Sammanfattning

 • 2015 ökar sysselsättningen med 371 personer (+ 0,6 %) och 2016 med 536 personer (+ 0,8 %).
 • Vård- och omsorgssektorn fortsätter som jobbmotor. Även stora behov inom utbildningssektorn.
 • Privata tjänstesektorn får upp farten 2016.
 • Industrins nedgång vänds till ökning 2016.
 •  Arbetskraften ökar kraftigt på grund av flyktinginvandringen.    
 •  Arbetslösheten ökar svagt till 11 procent av arbetskraften i slutet av både 2015 och 2016.
 • Fortsatt brist på personer med högre utbildning och särskilda yrkeskompetenser, t.ex. inom industri, vård om omsorg samt bygg. Bristen på olika lärare märks alltmer. Länets sysselsättningstillväxt hämmas av en konstant brist inom vissa yrken.
 • Personer som behöver extra mycket stöd ökar och är i klar majoritet bland de arbetssökande, bland annat nyanlända och långtidsarbetslösa.
 • Ungdomsarbetslösheten väntas minska kraftigt, men från mycket höga nivåer. Unga är en heterogen grupp som kräver olika och välriktade insatser.

På längre sikt står Blekinges arbetsmarknad inför viktiga utmaningar: 

 • Många arbetslösa idag och stora framtida rekryteringsbehov.
 • Utbildningssystemet och matchningen av utomeuropeiskt födda och ungdomar är nyckelfaktorer för att lyckas.
 • Stora möjligheter i att utnyttja redan etablerade samverkansformer.
 • Studie- och yrkesvägledning, arbetsgivarnas attraktionskraft och nyanlända är särskilt viktiga långsiktiga utmaningar. 

Fakta:I Blekinge län ingick 351 arbetsställen inom det privat näringslivet. För offentlig verksamhet är undersökningen heltäckande inom kommuner och landsting. Dessutom görs intervjuer med ett urval av statliga arbetsställen. I hela undersökningen ingick 422 arbetsställen och svarsfrekvensen blev 85 procent.

Brist- och överskottsyrken

Nedan listas ett urval av yrken som bedöms vara förknippade med en brist- respektive över-skottssituation i Blekinge 2016. Fet stil= mer påtaglig brist/överskottssituation. Bristyrken finns inom samtliga övergripande näringar, t.ex. industri, bygg och privata tjänster.

Bristyrken

 • Byggyrken (plåt, elektriker, m fl)
 • Civilingenjörer (bygg, maskin, el, m fl.)
 • Lärare (förskola, grund, gymnasie m.fl)
 • Specialpedagoger
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Psykologer
 • Receptarier
 • Sjuksköterskor (grundutbildade och specialister)
 • Svetsare
 • Tandsköterskor 

Överskottsyrken

 • Barnskötare
 • Brevbärare
 • Ekonomiassistenter
 • Försäljare (dagligvaror, fackhandel)
 • Grovarbetare inom bygg
 • Köks- och restaurangbiträden
 • Lagerarbetare
 • Städare
 • Vaktmästare
 • Vårdbiträden  

Läs mer

Publicerad den 10 december 2015

Till nyhetslistan