Du är här: Invånare/Företag/Service till företag/Bidrag & finansiering/Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Blekinge

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen, pengar som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Nedan några exempel på företags- och investeringsstöd som går att söka.

Företagsstöd

Stöd till konsulttjänster

För anlitande av extern konsult för avgränsat projekt. Stöd lämnas bl a till:

 • Marknadsföring av nystartade företag
 • Marknadsundersökningar
 • Certifiering, patent

50% lämnas i stöd. Man kan få 10.000 kr - 150.000 kr i bidrag.

Samverkansprojekt

 • Minst tre fristående företag
 • Mervärde för deltagande företag

50% lämnas i stöd. Man kan få 50.000 kr - 600.000 kr i bidrag.

Deltagande i mässor

 • Kostnader för ett första deltagande i en mässa.

50% lämnas i stöd. Man kan få 10.000 kr - 100.000 kr i bidrag.

Mikrobidrag

För investeringar i maskiner, inventarier, marknadsföring mm.

 • Nystartade företag i landsbygdsområden
 • Total investering högst 60.000 kr

50% lämnas i stöd. Man kan få max 30.000 kr i bidrag.

Investeringsstöd för jobb och klimat

Tillverkning, turism, omsorg mm. Uppförande eller upprustning av anläggningar t ex:

 • Nytt material
 • Ny fast inredning
 • Ny särskild produktionsutrustning
 • Programvara
 • Köp av tjänst för att planera och genomföra investeringen

40% av utgifterna lämnas i stöd, max 600.000 kr i bidrag.

Förädlingsstöd 

- förädling av jordbruksprodukter till livsmedel

Förädling till livsmedel

 • Egenproducerade eller inköpta jordbruksprodukter till livsmedel
 • Sälja direkt till butik, restaurang eller konsument

Exempel: Musteri, vinproduktion eller mejeri.

Förädling till livsmedel som skapar jobb

 • Inköp fråm primärproducerat och försäljning till konsument
 • Inköp och försäljning av förädlade produkter inom din lokala marknad
 • Fler arbetstillfällen på landsbygden

40% av utgifterna lämnas i stöd, max 600.000 kr i bidrag.

Investeringsstöd för jordbruk och trädgård

Ny-, om och tillbyggnad av:

 • Djurstall, tunnel och växthus
 • Anläggningar för torkning och lagring av skörd
 • Nya stängsel för hållande av hjort och annat vilt 
 • Ny precisionsutrustning för trädgårdsproduktion
 • Inköp och plantering av träd och buskar för odling av frukt och bär
 • Mobila anläggningar för mjölkning eller djurhållning inklusive biodling

40% av utgifterna lämnas i stöd, max 1.200.000 kr i bidrag.

Fler stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020

 • Startstöd, jordbruk och trädgård
 • Energieffektivisering, jordbruk och trädgård
 • Minska lantbrukens utsläpp
 • Förnybar energi

Läs mer på Länsstyrelsen i Blekinge