Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Lagen om Valfrihet, LOV/För leverantörer av hemtjänst

För leverantörer av hemtjänst

Ronneby kommun erbjuder kundval inom hemtjänsten. Det innebär att alla som har hemtjänst har möjlighet att själv välja vilken leverantör som ska utföra hemtjänstinsatserna. Leverantören måste vara godkänd av kommunen.

Privata leverantör kan välja att utföra endast serviceinsatser, endast omvårdnadsinsatser eller både och. I omvårdnadsinsatser ingår även delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Leverantören kan välja att vara verksam i hela kommunen eller i ett eller flera av de områden som kommunen har delats in i.

Krav och villkor
Företag, kooperativ eller ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer.

De leverantörer som ansöker och uppfyller kommunens krav blir godkända. När kommunen och leverantören har tecknat ett avtal kan vårdtagaren välja att anlita leverantören. Ersättningen är ett fast pris som bestäms och utbetalas av kommunen.

De krav och villkor som gäller för att bli godkänd finns beskrivna i förfrågningsunderlaget. Som leverantör ska du även leva upp till de krav som ställs i ansökan och i kravspecifikation för att bli godkänd.

Skicka ansökan till:
Ronneby kommun
Stadshuset Äldreförvaltningen
372 80 Ronneby
Märk kuvertet: Ansökan extern leverantör enl. LOV

Om du har några frågor eller funderingar,
vänligen kontakta LOV-samordnaren på telefon: 0457-61 77 96