Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Folkhälsa /Folkhälsoarbete i Ronneby/Våld i nära relationer

Kommunövergripande plan mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem. Våldet är ett hinder för den enskildes trygghet men också för en fortsatt utveckling mot jämställdhet mellan män och kvinnor.

Våld innebär varje handling som skrämmer, smärtar, skadar och/eller kränker en annan person och där någon genom sitt handlande utsätter en annan person för fara, hot, tvång och/eller begränsar dennes rörelse- och handlingsutrymme.

I september 2014 antog Kommunfullmäktige i Ronneby (KF § 235/2014) en ny handlingsplan med det övergripande målet att förebygga och minska våld i nära relationer. Handlingsplanen riktar sig till Ronneby kommuns samtliga nämnder och bolag.

För att nå målet fokuserar planen särskilt på tre insatsområden - ökad samverkan, ökad kunskap och stärkt förebyggande arbete.  

Läs mer om kommunens arbete i högerkolumnen.