Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Folkhälsa /Folkhälsoarbete i Ronneby/Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Ungdomsstyrelsen  har utvecklat enkätverktyget Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att Sveriges kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt. Enkäten handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, skolan, arbete, hälsa, trygghet och politik.

I Ronneby kommun genomförs Lupp-enkäten bland ungdomar i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet. Detta för att vi i Ronneby ska få ökad kunskap om våra ungas levandssituation vilket är en nyckel till framgångsrik kommunal ungdomspolitik. Förhoppningen är att Lupp-enkätens resultat ska ligga till grund för långsiktig planering och vara ett viktigt beslutsunderlag i frågor som rör våra barn och ungdomar.

Lupp har genomförts i Ronneby 2005, 2008 samt 2012. Den senaste lupp-enkäten visar bland annat att:

  • en stor andel är föreningsaktiva (större andel på högstadiet än gymnasiet)
  • 22 procent av tjejerna i högstadiet anger att mobbning är ett problem i skolan
  • 50 procent av samtliga svarande vill kunna påverka kommunen.
  • de alllra flesta upplever sig ha en god hälsa
  • cirka 16 procent av eleverna i årskurs 2 röker dagligen.
  • 23 procent av tjejerna i årskurs 2 på gymnasiet har någon gång valt att inte gå ut på grund av otrygghet
  • majoriteten i årskurs 2 har sommarjobbat
  • en stor del av eleverna ser ljust på framtiden
  • 79 procent av tjejerna i årskurs 2 och 59 procent av pojkarna tror att de kommer flytta från kommunen

Läs resultaten i sin helhet via rapporten till höger.

Nästa Lupp- enkät genomförs hösten 2017