Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Ekonomi, socialbidrag, God man/Godman, förvaltare, förmyndare/Godman och förvaltarskap

Godman/förvaltare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
Nämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Nämnden ser till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. Nämnden kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Det kan vara personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan

  • Bevaka sin rätt. Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte kan bevaka sina rättigheter, så ska personen få en god man. Till exempel hjälp med att bevaka sin rätt vid arv, olika typer av ansökningar m.m.
  • Förvalta sin egendom. Ibland har personen inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar. Eller så har han eller hon en större förmögenhet eller kanske en fastighet som han eller hon inte kan klara av att ta hand om själv. Då behövs det att någon annan hjälper till.
  • Sörja för sin person. Det finns också personer som behöver hjälp med att ta hand om sig själva. Man ska då se till att hemtjänst, personliga assistenter, personal på gruppboende eller annan personal gör det de ska och vara lyhörd för vilka behov huvudmannen har.

Godman utses endast i sådana fall då andra alternativ till hjälp ej är möjliga. Ibland kan det istället räcka med en fullmakt.

Godman eller förvaltare

Den gode mannen är ställföreträdare för den som inte själv kan ta tillvara sina intressen. Den person som har god man kallas huvudman. Även om en god man utses för en person så behåller personen sin rättsliga handlingsförmåga.

Viktiga skillnader mellan god man och förvaltare:

Godman

Förvaltare

Frivilligt Tvångsåtgärd
Den enskilde behåller sin rättshandlingsförmåga. Den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga.
Den enskilde bestämmer. Förvaltaren bestämmer.
Godemannen ska inhämta samtycke från den enskilde. Förvaltaren ska inhämta samtycke från den enskilde då så är möjligt.
Godmanskapet kan upphöra på den enskildes begäran. Vid förvaltarskapets upphörande krävs i regel läkarintyg eller annan utredning som visar att förvaltarskapet inte längre behövs.

Ansökan om godman eller förvaltare

Huvudmannen själv eller hans/hennes anhöriga kan ansöka om god man. Ansökan kan skickas till tingsrätten eller till överförmyndarnämnden. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla att det finns ett behov av god man. Anmälan görs då till överförmyndarnämnden.

Ansökan eller anmälan handläggs av överförmyndarnämnden som vid behov också tar fram förslag på god man. Det är sedan tingsrätten som fattar beslut om att utse god man. Om inte huvudmannen kan ge sitt samtycke till att god man utses kontaktas huvudmannens anhöriga innan beslut fattas.

Just nu är behovet av nya gode män och förvaltare väldigt stort!

Låter detta som något för dig så fyll i vår intresseanmälan i vänsterkolumnen så kontaktar vi dig för mer information.