Du är här: Invånare/Kommun & politik/Upphandling/Miljö

Miljöanpassad upphandling

Kommunen ska alltid tillämpa en gemensam hållning i inköpsfrågor med avseende på miljö.

I Ronneby mot nya mål finns tre visioner för Ronneby kommun;

Fossilbränslefri kommun

Ronneby ska bli en fossilbränslefri kommun, där energianvändningen inte bidrar till någon klimatpåverkan

Frisk natur

Vi vill uppnå en frisk natur där naturresurserna nyttjas långsiktigt hållbart. Det innebär att varken människors hälsa, grundvatten, sjöar och vattendrag, Östersjön, luften eller den biologiska mångfalden hotas.

Hållbar konsumtion

Vi verkar för en hållbar utveckling, där konsumtion och produktion är kretsloppsanpassad, resurseffektiv och giftfri.

De uppsatta miljömålen syftar till att skydda människors hälsa, att bevara den biologiska mångfalden, att hushålla med naturresurser samt att skydda natur- och kulturlandskap.

Syftet med miljöanpassad upphandling är att även inköpen i kommunen ska bidra till att ekologisk hållbar utveckling uppnås. Upphandlingen ska vara ett av instrumenten i arbetet att uppfylla de mål som fastställts i de nya lokala miljömålen; Ronneby mot nya mål.

Alla inom Ronneby kommun som köper varor, tjänster eller entreprenader är ansvariga för att dessa köp sker i enlighet med kommunens miljömål.