Du är här: Invånare/Kommun & politik/Flyktingsituationen i Ronneby kommun/Så arbetar Ronneby kommun med flyktingar och integration

Så arbetar Ronneby kommun med flyktingar och integration

Ronneby kommun arbetar på flera sätt för att underlätta integrationen av nyanlända. Ett flertal projekt bedrivs i samarbete med ideela organisationer och föreningar (se även under rubriken: Så kan du hjälpa till i flyktingsituationen). 

Familjehem 

Barn och ungdomar som har kommit till Sverige utan sina föräldrar behöver komma till ett tryggt hem. Som familjehem blir du en viktig del i barnens liv. 
Läs gärna mer om familjehem här.

Gode man 

Barn som har kommit ensamma till Sverige ska få en god man som ska hjälpa barnet i vårdnadshavarens ställe.
Här kan du läsa mer om uppdraget.

SFI

Som en del i vuxenutbildningen i Ronneby kommun får vuxna invandrare som har fått sitt uppehållstillstånd beviljat och kunnat flytta till ett eget boende möjlighet att lära sig det svenska språket. Det är en grundläggande utbildning som ger kunskap i det svenska språket och om det svenska samhället. 

Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogrammen (IM) består av flera olika alternativ. Språkintroduktion är till för ungdomar mellan 16 och 20 år som nyligen anlänt till Sverige och behöver grundläggande utbildning, framförallt i svenska som gör det möjligt att sedan gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Gemensamt för alla program är att utbildningsplanen är skräddarsydd och anpassad för individens behov och målsättningar. 

Start Ronneby

Start Ronneby är porten in i Ronnebys skolsystem för nyanlända till kommunen. Barn/ungdomar som omfattas av skolplikt och går i årskurs 1-9 kommer till Start Ronneby och genomgår en kartläggning på mellan fyra till åtta veckor. Föräldrarna finns med under tiden på Start Ronneby. Barnen ges intensiv språkträning samt att de får grundläggande kunskaper om den svenska skolans arbetsmetoder och värderingar. De ordinarie skolorna får vid överlämning en kartläggning av sina nya elevers bakgrund och nuvarande kunskapsläge, allt detta för att underlätta integrationen och ge barnen bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan.

Samhällskommunikatörer

Ronneby kommun har 16 heltidsanställda samhällskommunikatörer som utbildar på 13 språk. Förutom att utbilda nyanlända i samhällsorientering och hälsokommunikation, arbetar samhällskommunikatörerna med studiehandledning på skolorna. De stödjer också flera kommunala verksamheter med interkulturell kompetens.

Språkpraktik

I samarbete med SFI och Arbetsförmedlingen i Ronneby kommun hjälper språkpraktikkoordinatorn Dafina Rexhaj till att hitta praktikplatser till motiverade språkstudenter. Praktikplatserna finns inom Ronneby kommun och hos ett flertal privata företag. Läs mer om detta arbete i artikeln till höger.

100 nystartsjobb

Under 2016 anställer Ronneby kommun 100 nyanlända personer på heltidstjänster inom flera kommunala verksamheter, som till exempel utbildning, äldreomsorg och tekniska förvaltning. Tjänsterna är så kallade resurstjänster som kommer att förstärka verksamheterna för att underlätta flyktingmottagandet i Ronneby kommun. Anställningarna finansieras genom nationella medel för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden i Sverige. Ronneby kommun tar del av ca 57 miljoner kronor totalt.

För mer information ta gärna kontakt med Rebecka Jirle. Se kontaktuppgifter till höger.

SEFI = Starta eget för invandrare

SEFI är ett starta eget program för invandrare som drivs på Business Ronneby. Här ges varje deltagare möjlighet att starta ett företag som blir långsiktigt hållbart. Vi startar med en fem veckor lång utbildning. Sedan fortsätter deltagarna på plats på Business Ronnebys inkubatorlokaler under ytterligare 25 veckor och träffar där kunniga rådgivare från till exempel ALMI, Nyföretagarcentrum, Skatteverket med flera. För mer information se länk i högerkolumnen.

Medborgarservice på hemspråk

Sedan våren 2015 erbjuder Ronneby kommun i samarbete med samhällskommunikatörerna Medborgarservice på arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari/persiska, engelska, franska, somaliska. Medborgarservice på hemspråk finns på Stadshuset i samma lokaler som Medborgarservice.

Trygg integration

Äldreförvaltningen i Ronneby kommun och Arbetsförmedlingen startar ett gemensamt arbete för att fler nyanlända ska utbilda sig till undersköterskor.  

Integrationsstrategi Ronneby kommun

Strategidokumentet för perioden 2015-2018 är framtagen, men fortfarande under handläggning. Mer information följer.