Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Vatten och Avlopp/PFAS information/Bakgrund om PFAS

Bakgrund om PFAS

Den 16 december 2013 beslutade Miljöteknik att omedelbart stänga Brantafors vattenverk i Kallinge. Orsaken var att länsstyrelsen och Miljöteknik upptäckt höga halter av ämnet PFAS i både råvatten och utgående vatten till nätet. PFAS har inte tidigare påträffats i dricksvattnet, eftersom det inte har varit upptaget bland de ämnen som enligt Livsmedelsverkets anvisningar ska analyseras vid vattenverk. Att det nu upptäcktes var ett resultat av länsstyrelsens utökade miljöövervakning hösten 2013.

Rapporten kan läsas här:
www.svensktvatten.se/Aktuellt/Nyheter/Dricksvatten-nyhetslista/Brandskum/

Brantafors vattenverk försörjer normalt ca 5 000 abonnenter i Kallinge, Bredåkra, Hasselstad, Sörby, Rydénska, Kalleberga Hallar, Ny Hulta och delar av "gamla" Hulta. Efter stängningen av Brantafors fick dessa kunder istället sitt vatten från vattenverket i Ronneby-Kärragården.

Sedan den 16 maj 2014 levererades åter vatten till nätet från Brantafors vattenverk. Två av fyra tidigare använda vattentäkter används inte längre på grund av höga halter av PFAS. Vatten togs från de två brunnarna som hade mycket låga eller omätbara halter av PFAS, och renades i nyinstallerade kolfilter innan det levererades. Regelbunden provtagning sker i flera punkter i processen. Med endast två brunnar hade vattenverket begränsad kapacitet, därför fick Kallinge en del av sitt vatten från Ronneby.

Flera utredningar pågår för att klarlägga orsaken till spridningen av PFAS, vilka hälso- och miljöeffekter det kan ha, hur föroreningen i marken ska hanteras och hur vattenförsörjningen ska tryggas på längre sikt. Många olika parter medverkar i de samordnade utredningarna, däribland Miljöteknik, Försvarsmakten, Ronneby kommun, Länsstyrelsen och Arbets- och Miljömedicin i Lund. Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen är också involverade.

2014-10-13. Som en säkerhetsåtgärd stängdes i fredags åter vattenverket Brantafors i Kallinge. Miljöteknik kontrollerar regelbundet PFAS-halterna i det utgående vattnet. Dessa ligger fortfarande långt under gränsvärdet på 90 ng/l. Men värdena håller sakta på att stiga. Tack vare ett sammankopplat nät med vattenverket Kärragården, kan Kallingeborna försörjas med rent dricksvatten därifrån.