Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Vatten och Avlopp/PFAS information/Arbetets gång

Arbetets gång

Uppdatering 2015-11-26.

Kristina Jakobsson, AMM, redovisar på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november de senaste resultaten efter ca 4000 analyserade blodprover. Hon redovisar även resultaten från uppföljningsstudien. Du kan titta på hennes presentation genom att klicka på länken. (Inspelning från KF 2015-11-26)

 Samtidigt pågår ytterligare provtagningar i Stadshuset i Ronneby där kommunala politiker och allmänheten är inbjuden att lämna blodprov.

Uppdatering 2015-08-27.

Från och med torsdag 27 augusti hävs bevattningsförbudet och det är åter fritt fram att vattna. De provisoriska ledningarna från den nya vattentäkten i Karlsnäs till Brantafors vattenverk är klara och vatten börjar levereras ut till boende i Kallinge med omnejd under torsdagen.

I våras anlade Miljöteknik fyra råvattenbrunnar i Karlsnäsområdet och arbetet med att anlägga de provisoriska ledningarna mellan Karlsnäs och Brantafors, en sträcka på ca 7 km, har pågått sedan dess. Arbetet är nu klart och under torsdagen kommer vattenverket att börja leverera vatten ut till kunderna. Provpumpning och provtagning har skett kontinuerligt under arbetets gång och vattenkvalitén är mycket god. Prover har även tagits på ledningsnätet och det finns inga rester av PFAS kvar i nätet.

Den provisoriska lösningen gör att Miljöteknik häver det bevattningsförbud som infördes 1 maj i år. Bakgrunden till bevattningsförbudet och de provisoriska ledningarna är att Kärragårdens vattenverk en längre tid försörjt 22 000 kunder med vatten, drygt 5000 mer än vanligt och Miljöteknik har trots bevattningsförbud bedömt vattenförsörjningen för dessa 22 000 kunder som problematisk. 

De provisoriska ledningarna ska lösa situationen fram till dess att de permanenta ledningarna ligger på plats. Arbetet med att anlägga dessa kommer starta upp under hösten och Miljötekniks förhoppning är att det kommer att stå klart under 2016.

 

Uppdatering 2015-06-17.

Ronneby Miljö & Teknik AB löser vattenbristen i Ronneby kommun genom att lägga provisoriska ledningar från en av de nya brunnarna i Karlsnäs till Brantafors vattenverk. Miljöteknik räknar med att kunna leverera vatten från den nya vattentäkten i slutet av sommaren.

1 maj införde Ronneby Miljö & Teknik ett bevattningsförbud i Ronneby och Kallinge med omnejd. Detta på grund av att grundvattennivån i Kärragårdens vattenverk redan då var låg i förhållande till årstiden. Kärragården försörjer i dagsläget 22 000 kunder, vilket är drygt 5000 mer än vanligt. Trots bevattningsförbud bedömer Ronneby Miljö & Teknik vattenförsörjningen för dessa 22 000 kunder som problematisk.  

Lösningen till problemet innebär att provisoriska ledningar läggs ovan mark från en av de nya brunnarna i Karlsnäs till Brantafors vattenverk, en sträcka på drygt 7 km. Arbetet med att lägga ledningarna har påbörjats och beräknas vara klart i slutet av sommaren.

Miljöteknik har under en längre tid arbetat med att hitta nya råvattenbrunnar till Brantafors vattenverk. Fyra råvattenbrunnar har anlagts i Karlsnäsområdet. Provpumpning och provtagning har pågått sedan april och vattenkvalitén är mycket god.

- I väntan på de permanenta ledningarna är lösningen med provisoriska ledningar ovan mark ett utmärkt alternativ för att minimera risken för akut vattenbrist i kommunen säger Conny Miketinac, VA-chef, Ronneby Miljö & Teknik.

När arbetet med de provisoriska ledningarna är klart kommer vi att informera allmänheten. Till dess råder det fortsatt bevattningsförbud och Miljöteknik uppmanar Ronneby kommuns invånare att tänka på vattenförbrukningen och inte slösa på vårt vatten.

Arbetet med att anlägga de permanenta ledningarna beräknas starta under hösten och vår förhoppning är att det kommer att stå klart sommaren 2016.

Uppdatering 2015-06-15.

En inormationsbroschyr skickas hem till alla kommuninvånare och företag som innehåller den senaste informationen om PFAS i vårt dricksvatten. I broschyren har information om ämnet PFAS, dess effekter på hälsa och miljö och det pågående arbete för att kunna leverera rent vatten från nya vattentäkter i Karlsnäs samlats. Den 22 juni skickas broschyren även ut till alla sommarboende i Ronneby kommun.

I broschyren finns svar och synpunkter från berörda myndigheter som Livsmedelsverket, Arbets- och miljömedicin i Lund och Försvarsmakten. Ronneby Miljö & Teknik AB beskriver vilka områden som var berörda och berättar om det pågående arbete med att leverera rent vatten från nya vattentäkter i Karlsnäs.

En viktig del i broschyren är kommuninvånarnas egna upplevelser. PFAS-föreningen och några kommuninvånare som har druckit av det förorenade vattnet beskriver hur de har upplevt den senaste tiden och hur de ser på framtiden.

Uppdatering 2015-05-30.

Arbets- och miljömedicin erbjuder blodprovstagning för alla intresserade på torget i Ronneby. Ingen föranmälan krävs. Drop-in.

Uppdatering 2015-04-22.

Klimat -och miljöminister Åsa Romson besöker Kallinge och Ronneby för att få information om frågor som rör högfluorerade ämnen och dess spridning i miljön. Vid olika dialogmöten träffar ministern representanter från F17, PFAS-föreningen, Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB, Länssyrelsen i Blekingen och AMM.

Uppdatering 2015-03-05.

Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB, Förvarsmakten och Arbets- och miljömedidin i Lund bjuder in till ett informationsmöte i Kallinge skolans aula. Hela mötet filmas och finns tillgängligt (klicka på länken)

Uppdatering 2015-02-04.

Den 7 och 8 mars samt 18 och 19 april 2015 erbjuder Landstinget i Blekinge i samarbete med Arbets- och miljömedicin i Lund nya tider för blodprovstagning och analys av PFAS. Det krävs en föranmälan för att kunna lämna ett blodprov.

Landstinget Blekinge genomför provtagningarna på vårdcentralen i Kallinge. Dessa riktar sig till personer som inte tidigare har lämnat blodprov för analys av PFAS. Men man behöver anmäla sig till Arbets- och miljömedicin i Lund för att få en tid. På www.ronneby.se/pfas och www.skane.se/labmedicin/amm finns länkar till en digital blankett. Anmälan kan också göras på telefon 046 – 173185.

OBS! nytt telefonnummer till AMM gäller sedan 2015-02-06: 046 - 17 31 38

– Vi ser gärna att fler ungdomar och unga vuxna från hela Ronneby kommun tar blodprov, säger Kristina Jakobsson från Arbets- och miljömedicin i Lund. Detaljerade kartor över vilka områden som är berörda finns på biblioteket, i Stadshuset, hos Ronneby Miljö & Teknik AB och på www.ronneby.se/pfas.

Uppdatering 2015-01-09.

107 personer från Ronneby kommun deltar i en långtidsstudie av halten av PFAS i blodet. Arbets- och miljömedicin i Lund bekräftar att halterna av PFAS sjunkit mellan de två första provtagningarna, precis som väntat. Men Arbets- och miljömedicin i Lund vill fortfarande ha fler testpersoner.

107 personer mellan 4 och 83 år och med varierande halt av PFAS i blodet deltar i en långtidsstudie av halten av PFAS i blodet efter avslutad exponering.

– Genomsnittshalten av alla tre ämnena har sjunkit något mellan de två första provtagningarna, för PFHxS med 9 procent och för både PFOA och PFOS med 5 procent. Detta visar tydligt att halterna i den exponerade befolkningen som väntat sakta sjunker, säger Kristina Jakobsson från Arbets-och miljömedicin.

Under 2015 planeras ytterligare tre provtagningstillfällen. Hela gruppen kommer att följas under flera år framåt, så att man kan få god kunskap om hur lång tid det tar innan de olika PFAS-ämnena försvinner ur kroppen. Resultaten kommer att redovisas kontinuerligt under studiens gång.

– Under våren finns fler möjligheter till blodprovstagning även för de som ännu inte deltagit. Vi ser gärna att fler ungdomar och unga vuxna anmäler sig till våra studier, säger Kristina Jakobsson.

Uppdatering 2014-11-27.

Försvarsmakten, Generalläkaren, Arbets- och miljömedicin i Lund, Länsstyrelsen Blekinge, Miljö & Teknik AB och Ronneby kommun hade i dag ett samrådsmöte om PFAS på Soft Center i Ronneby. Bland annat diskuterades ansvarsfrågan och uppföljningsprogrammet för fortsatt och utvidgad provtagning i mark och vatten.

Mötet inleddes med en uppdatering och sammanfattning av vad som hänt och vad som är på gång. Bland annat redogjorde Försvarsmakten för uppföljningsprogrammet för fortsatt och utvidgad provtagning i mark och vatten.

Ansvarsfrågan diskuterades.
– Sambandet mellan brandövningsplatsen och föroreningar av grundvatten är konstaterat. Försvarsmakten är beredd att svara för skäliga kostnader och förhandlar nu med Ronneby kommun och Miljöteknik, säger Folke Borgh, Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

– Det är ett steg i rätt riktning, säger kommundirektör Magnus Widén.

Uppdatering 2014-11-05.

I Kallingeskolans aula håller AMM ett informationsmöte om PFAS och en öppen blodprovtagning anordnas i samband med detta. Närmare 250 personer besökte informationsmötet där även Livsmedelsverket, Ronneby kommun och Miljöteknik medverkade.

– Även efter analysen av mer än tusen blodprover från Kallingeborna håller vi fast vid den första riskbedömningen – att vi med stor sannolikhet kan säga att det inte föreligger någon akut hälsorisk. När det gäller eventuella långsiktiga hälsoeffekter är det inte heller sannolikt att det går att påvisa negativa effekter på individnivå, säger Anders Glynn från Livsmedelsverket.

Arbets- och miljömedicin i Lund har startat ett stort forskningsprojekt där man kommer att följa delar av Ronnebys befolkning under en lång tid framöver. Detta görs för att fördjupa kunskaperna om PFAS i blodet. Totalt har AMM fått 4,9 miljoner kronor av FORMAS.

Ronneby kommun och Miljöteknik berättade om de åtgärder som gjorts sedan den 16 december 2013, då vattenverket Brantafors stängdes akut på grund av förekomsten av PFAS i dricksvattnet. En beskrivning av detta finns på www.ronneby.se/pfas

Uppdatering 2014-10-13.

Som en säkerhetsåtgärd stängdes i fredags åter vattenverket Brantafors i Kallinge. Miljöteknik kontrollerar regelbundet PFAS-halterna i det utgående vattnet. Dessa ligger fortfarande långt under gränsvärdet på 90 ng/l. Men värdena hålelr sakta på att stiga.

- Vi vill inte ta några risker. De nya kolfiltren fungerar bra, men vi ser att PFAS-halterna sakta stiger igen. Tack vare ett sammankopplat nät med vattenverket Kärragården, kan vi nu åter försörja Kallingeborna med rent dricksvatten därifrån, säger Hans Nilsson, vd Ronneby Miljö & Teknik AB.

 

Uppdatering 2014-08-27.

Vid ett möte med Försvarsmakten, Generalläkaren, Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby kommun beslutades att ett kontrollprogram för PFAS ska arbetas fram. Försvarsmaktens miljöprövningsenhet samordnar arbetet mellan de berörda aktörerna.

– Kontrollprogrammet kommer att ge oss möjlighet att hålla noggrann koll på brunnar och vattendrag i området runt Brantafors. Det gäller såväl Miljötekniks brunnar som försörjer vattenverket i Brantafors som privata brunnar och angränsande vattendrag, säger Folke Borgh.

Försvarsmaktens miljöprövningsenhet samordnar arbetet med alla berörda aktörer med målet att kunna presentera ett kontrollprogram innan årsskiftet. Kontrollprogrammet kommer att reglera hur ofta och vilka ställen som ska kontrolleras. Syftet är att säkra dricksvattenförsörjningen och att kartlägga spridningen av PFAS i mark och vatten.

Uppdatering 2014-06-13:

Vid ett telefonmöte mellan Försvarsmakten, Generalläkaren, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby kommun rapporterade alla parter om det fortsatta utredningsarbetet. Man är överens om att arbetet kommer att ta tid och att det finns ett behov av att diskutera frågorna på nationell nivå.

 

Uppdatering 2014-06-12:

Livsmedelsverket bedömer att det går bra att äta fisk fångad i Ronnebyån, som till exempel abborre och gädda, flera gånger i veckan. Miljö- och byggnadsförvaltningen ändrar därmed sin tidigare rekommendation att avstå från att äta fisk nedströms Brantafors.

Länsstyrelsen har tillsammans med Ronneby kommun låtit undersöka halten av PFAS i abborre och gädda på tre platser i Ronnebyån. Proverna visar att fiskarna har en påtagligt högre halt av PFAS nedströms Klintabäckens utlopp i Ronnebyån än uppströms. Ronneby kommun har begärt en riskbedömning av Livsmedelsverket med anledning av de förhöjda halterna. Verket har nu kommit med sin bedömning. Även om halterna är förhöjda gör verket bedömningen att man kan äta av abborre, gädda och annan stationär fisk flera gånger i veckan. För öring och andra fiskar som inte är stationära lär halterna vara lägre, och dessa fiskar bör alltså kunna ätas oftare än så. Miljö- och byggnadsförvaltningen ändrar därmed sin tidigare rekommendation att avstå från att äta fisk som fångats nedströms Brantafors.

 

Uppdatering 2014-05-07:

Vid ett möte med Försvarsmakten, Generalläkaren, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby kommun presenterade Ronneby Miljö & Teknik AB analyserna från en fem veckor lång provtagning vid vattenverket i Brantafors, Kallinge. Dessa visar att vattnet som renas genom kolfiltren nu är fritt från PFAS.

Ronneby Miljö & Teknik AB har under fem veckor analyserat vattnet som filtreras genom de nu utbytta kolfiltren. Analyserna visar att vattnet är fritt från PFAS. Inom en snar framtid kommer vattenverket i Brantafors, Kallinge att öppnas för att åter försörja invånarna i Kallinge och Ronnebys norra delar med dricksvatten.

– Provtagningar kommer att fortsätta för att säkerställa vattenkvaliteten i Brantafors vattenverk, säger Hans Nilsson, vd Ronneby Miljö & Teknik AB.

Mer information angående öppning av Brantafors vattenverk följer inom kort.

På längre sikt kommer behovet av nya vattentäkter utredas för att försörja invånarna i Kallinge och Ronnebys norra delar med tillräckligt mycket vatten.

En ny arbetsgrupp med Försvarsmakten och Ronneby Miljö & Teknik AB tillsattes vid dagens möte. Detta för att lösa de praktiska frågorna kring återöppningen av Brantafors vattenverk i Kallinge och säkring av de befintliga vattentäkterna.

Arbetet fortsätter även angående tillsynsfrågor.

 

Uppdatering 2014-03-25:

Arbets- och miljömedicin i Lund har analyserat blodprover hos barn i Kallinge och jämfört med en grupp barn i Ronneby. Analyserna visar på ämnet PFAS i blodet, dock i lägre koncentrationer än väntat. Med anledning av uppmätt PFAS i Kallinge finns här de vanligaste frågorna och svaren sammanställda.

För mer information ta gärna kontakt med Ronneby Miljö & Teknik AB.

 

Uppdatering 2014-03-11:

Vid ett avstämningsmöte med Blekinge flygflottilj F17, Generalläkaren, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby kommun presenterade Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet första analyser kring brandövningsplatsen på F17. Dessa visar på höga halter av perfluorerade ämnen i grundvattnet kring brandövningsplatsen. Nu läggs all kraft på att hitta hållbara lösningar för att vattenverket i Brantafors kan tas i bruk igen.  

– NIRAS (FM ramavtalskonsult) konstaterar att det förekommer höga halter av perfluorerade ämnen i grundvatten kring brandövningsplatsen, vilket framgår i rapporten.

Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun undersöker eventuella andra källor till PFAS i området.  

 

Uppdatering 2014-01-24:

Ett första möte mellan Miljöteknik, Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet, Blekinge flygflottilj F17, Generalläkaren, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen Blekinge och Ronneby kommun hölls under fredagen för att diskutera det framtida arbetet med det förorenade vattnet i Kallinge.

Den första, och viktigaste åtgärden blir att få till en gemensam lägesrapport innan vidare arbete kan ske. Försvarsmakten väljer att prioritera ett utredningsarbete som startar med provtagningar om cirka tre veckor. En första lägesrapport beräknas vara klar i mars.

Miljöteknik har redan nu tagit prover på enskilda brunnar och inväntar resultat.

Under tiden kommer Miljö- och Byggnadsförvaltningen att sätta igång arbetet med att undersöka andra tänkbara källor till förorening av råvattentäkterna genom PFAS.

Först i nästa läge kan arbetet med att hitta långsiktiga tekniska lösningar som säkrar vattenkvalitén i de berörda områden sättas igång. Tills dess hålls vattenverket i Kallinge stängt och Kallingeborna får fortsatt sitt vatten från Ronneby vattenverk.

 

Uppdatering 2014-01-09 kl. 12.05:

Nya analyser av vattnet i Kallinge bekräftar det tidigare beskedet om PFAS i det sedan den 16 december 2013 avstängda vattenverket i Kallinge.

Ytterligare vattenprover från samtliga fyra brunnar och det utgående vattnet vid Kallinge vattenverk har nu analyserats av två olika laboratorier. Deras analys bekräftar det tidigare beskedet om PFAS i grund- och renvattnet.

– Det känns bra att vi tog beslutet att stänga av vattnet från Kallinge omedelbart, säger Hans Nilsson, vd Ronneby Miljö & Teknik AB.

Livsmedelsverkets nya bedömning innehåller även förslag till hanteringsåtgärder. De tidigare övergripande slutsatserna kvarstår. Ytterligare rekommenderar Livsmedelsverket att kontrollera halterna av PFAA i enskilda brunnar i området.

– Sedan gårdagen försöker vi att komma i kontakt med alla berörda fastighetsägare. Detta har just nu högsta prioritet, berättar Jan Moberg, Förvaltningschef Miljö- och Byggnadsförvaltningen.

Både Ronnebys och Kallinges invånare får numera sitt dricksvatten från vattenverket Kärragården. För att säkra vattenkvaliteten analyserades även vattenprover därifrån. Analyserna visar på PFAS i mycket låga halter.

– Konsumtion av detta vatten utgör endast ett fåtal procent av TDI (tolerabelt dagligt intag) och bedöms inte innebära någon hälsorisk, skriver Livsmedelsverket i sin bedömning.

Vid frågor från allmänheten går det bra att ringa till Miljötekniks kundtjänst (0457-61 88 15) och Kommunens växel (0457-61 80 00) vardagar kl. 8-16.

 

Uppdatering 2013-12-17 kl. 11.20:

En preliminär rapport från Livsmedelsverket visar att det förhöjda värdet av PFAA (ett ämne i gruppen PFAS) med stor sannolikhet inte innebär någon akut hälsorisk.

– Även när det gäller eventuella långsiktiga hälsoeffekter är det inte sannolikt att det går att påvisa negativa effekter på individnivå, säger Anders Glynn, Senior risk och nyttovärderare på Livsmedelsverket som är den som tagit fram rapporten.

Rapporten är preliminär då det enbart är ett vattenprov som ligger till grund för bedömningen. Slutrapporten väntas efter jul, då ytterligare vattenprover analyseras i detta.

Kallinge vattenverk är forsatt stängt och Ronneby vattenverk står för vattenförsörjningen i hela kommunen.