Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Översiktlig planering/Tematiskt tillägg till Översiktsplanen LIS-områden

Tematiskt tillägg till Översiktsplanen LIS-områden

Ronneby kommun har upprättat förslag till Tematiskt tillägg för översiktsplanen med inriktning på LIS-områden i Ronneby kommun, Blekinge län.

LIS-planen antogs av Kommunfullmäktige 2013-11-28 §255 och beslutet vann laga kraft 2013-12-26.

LIS-områden syftar till områden i strandnära läge som bör kunna bebyggas om de främjar landsbygdens utveckling. Planen pekar således ut sjöar och vattendrag där en lättnad på strandskyddet skulle kunna vara möjlig enligt Ronneby kommun. Ett utpekande av LIS- område innebär dock inte ett automatiskt Ja till en strandskyddsdispens.

Handlingen pekar ut sjöar och vattendrag där strandskyddet kan lättas. En lättnad i strandskyddet innebär dock alltid att själva stranden ska lämnas fri, en passage på ca 25 meter skall alltid tillgodoses för allmänheten/växt- och djurliv. Främst har sjöar i kommunens norra delar pekats ut.

De kriterier kommunen använt vid utpekandet är att det inte ska finnas några motstående intressen såsom riksintressen, naturreservat, skyddsvärda natur - och vattenmiljöer, samrådsområde Försvarsmakten, utpekade områden för vindkraft ex. Platserna ska ha god tillgänglighet (dvs farbar väg med relativt bra koppling till det större vägnätet) samt vara attraktiva naturmiljöer.

LIS-planens handlingar finns här i högerkolumnen.