Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Översiktlig planering/Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft

Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft

Ronneby kommun har upprättat förslag till Tematiskt tillägg för översiktsplanen med inriktning på Vindkraft i Ronneby kommun (Vindkraftsplan), Blekinge län. Ett första förslag på planen var utställd på samråd mellan augusti-oktober 2011, detta förslag har efter samrådet arbetats om och ställs härmed ut på utställning. Inkomna synpunkter i samrådet kan Du ta del av i Samrådsredogörelsen som finns att ladda ner i högerkolumnen.

Vindkraftsplanens syfte är att utgöra ett underlag till en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Ronneby kommun och ska fungera som ett underlag och stöd vid bemötande av vindkraftsfrågor i kommunen.

Du kan ta del av föreslagen antagandehandling samt inkomna synpunkter under Utställningen (Utlåtande) i högerkolumnen. Äldre handling i form av Utställningshandling finns även att ta del av i högerkolumnen.

STATUS:  Planen antogs av Kommunfullmäktige den 29/3 2012. Beslutet vann laga kraft 3/5 2012.