Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Översiktlig planering/Ny översiktsplan för Ronneby

Ny översiktsplan för Ronneby kommun

Planförslag för den nya översiktsplanen

Ronneby kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan. Syftet med planen är att beskriva hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras och utvecklas i kommunen. Översiktsplanen innehåller information om framtida utvecklings- och utbyggnadsområden. Även kommunens ambitioner för en hållbar samhällsutveckling beskrivs.

Planförslaget är inte bindande (Plan- och bygglagen 3kap. 3§) men fungerar som ett vägledande dokument för kommunens framtida utveckling gällande mark- och vattenområden. Planen handlar till stor del om att skapa en i förväg genomtänkt och övergripande strategi för samhällsbyggandet i kommunen. Antagandet av översiktsplanen innebär alltså inte beslut om konkreta förändringar utan anger förutsättningar och ger vägledning i frågor rörande detaljplanering, bygglovshantering och andra tillståndsprövningar.

Påverka under samrådet

Under tiden 2017-04-24 t.o.m. 2017-06-25 fanns det möjlighet för invånare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att lämna synpunkter på planförslaget.

Detta händer nu

Under hösten har vi sammanställt alla synpunkter som kommit in under samrådstiden. Därefter ska förslaget revideras och ställas ut på nytt. Utställningen  beräknas ske under vintern 2017/2018. Efter utställningen kan förslaget till översiktsplan antas av kommunfullmäktige.

Här nedanför kan du se var i planeringsprocessen som översiktsplanearbetet befinner sig, alltså i fasen mellan samråd och utställning.

Processbild för arbetet med den nya översiktsplanen.   

 

Tack för att du "Tyckt om Ronneby!"

Arbetet med översiktsplanen startades upp med hjälp av en omfattande medborgardialog redan för ett år sedan. Det var många som passade på att tycka till om Ronneby kommuns framtid; över 3000 personer hörde av sig till oss med sina tankar! Du hittar sammanställningen i högerkolumnen.

En bild av vad alla ni som deltagit i den tidiga medborgardialogen lyfte fram som: Det bästa med att leva i Ronneby kommun.

Det som kom fram under den tidiga medborgardialogen har varit ett mycket värdefullt underlag för arbetet med översiktsplanen. Med det som grund har ett politiskt arbete med att jobba fram Framtidsbilder för kommunens långsiktiga utveckling pågått. Arbetet har resulterat i tre Framtidsbilder inom områden Boende & Livsmiljö, Kommunikation & Infrastruktur och Näringsliv & Sysselsättning.

Framtidsbilder för Ronneby kommun:

 LIVSKVALITET I STAD OCH PÅ LANDSBYGD

  • År 2035 finns en mångfald av attraktiva boendemiljöer i hela kommunen. De präglas av god service, bra kommunikationer och en blandad bebyggelse. Boendemiljön utmärks av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet där alla har tillgång till en rik natur, underbara vatten och en bredd av fritidsaktiviteter. Vårt kulturarv värnas som en resurs och kulturlivet är tillgängligt för alla.

NÄRA TILL VARANDRA

  • År 2035 finns i Ronneby kommun en väl utbyggd infrastruktur för lokala, regionala, nationella och internationella resor. Det finns en bra samordning av olika trafikslag för hela kommunen och infrastrukturen för förnyelsebara drivmedel är väl utbyggd. Det digitala samhället är väl utbyggt och ger goda förutsättningar för ett attraktivt boende och ett livskraftigt näringsliv.

GULDLÄGE FÖR UTVECKLING MITT I BLEKINGE 

  • År 2035 är Ronneby med sitt strategiska läge vid Östersjön och närheten till Europa ett av Sveriges mest attraktiva innovationsnav. Ett utbyggt samarbete för högre studier och attraktiva boendemöjligheter gör Ronneby till en bra plats att starta och driva företag inom alla branscher och kommunen karaktäriseras av närhet och tillgänglighet. De goda förutsättningarna för en rik turismnäring tas tillvara och utvecklas.
  • 

 

NEW COMPREHSIVE PLAN FOR RONNEBY MUNICIPALITY

We are now in the process of making a new comprehensive plan for Ronneby municipality.

The comprehensive plan will make many strategic decisions about the municipality’s future development and will influence your future life in Ronneby. The plan covers the entire municipality and provides guidance for decisions about how to use land and water resources in the long term.

An important issue in the comprehensive plan will an analysis about which areas are of interest as new residential areas and businesses areas, and which areas are to be preserved for green areas. The plan also formulates strategies on how the municipality should be developed. Should we, for example, build denser, greener, higher?

Your voice is important! You are the expert of living in Ronneby municipality!