Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Översiktlig planering/Interkommunal havsplan

Interkommunal havsplan

Ronneby kommun arbetar tillsammans med Blekinges övriga kustkommuner för att ta fram en gemensam plan för hur värden och verksamheter i havet ska användas, utvecklas och bevaras.

Som en del i detta arbetet kommer öppna dialogmöten hållas under september 2017 där alla som känner sig nyfikna på eller berörda av utvecklingen i havet är välkomna att delta och ställa frågor eller komma med synpunkter.

Välkommen!

.

Bakgrund och uppdrag

Det finns många intressen som ska samsas om havet. Sjöfarten, fisket, turismen, försvaret och energiproduktionen med flera gör anspråk på åtminstone någon del av havet – havets botten, vattenpelare, vattenytan eller luftrummet över havet. Vi behöver använda oss av havets resurser, samtidigt som vi behöver se till att bevara dem för framtiden.


Havsplaneringen har flera rumsliga dimensioner.
Bild: Havs- och vattenmyndigheten.

På initiativ från länsstyrelsen och Biosfärområdet Blekinge Arkipelag har Blekinges kustkommuner börjat samverka kring havsplanering. I oktober 2015 beslutade Ronneby kommuns kommunfullmäktige att arbetet med en ny översiktsplan innefattar även att delta i den interkommunala arbetsgruppen för havsplanering.

Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge har nu inletts på initiativ från Länsstyrelsen i Blekinge län och Blekinge Arkipelag. En projektplan, se pdf till höger, har tagits fram gemensamt av Blekinges kustkommuner och godkänts i kommunstyrelsen i Ronneby kommun i juni 2016.

Varför jobba med detta nu?

Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering ska medlemsstaterna senast den 31 mars 2021 ha upprättat havsplaner. Den 1 september 2014 infördes därför en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner: för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Blekinges vattenområde ingår i havsplaneområde Östersjön.

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med berörda nationella myndigheter och landets kustlänsstyrelser. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Detta innebär att kommunerna och staten har överlappande planeringsansvar i större delen av territorialhavet, se bild nedan. Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande är det angeläget att planerna stämmer överens när havsplanerna antas.


Planeringsansvar i havet.
 Bild: Havs och vattenmyndigheten

Projektets syfte och mål

Den övergripande målsättningen är att skapa förutsättningar för god havsmiljö och hållbar tillväxt. Havsplaneringen har flera rumsliga dimensioner; utrymmet i och på havsbotten, i vattenpelaren samt på havsytan och utrymmet där ovanför. Det handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv ge rumsliga förutsättningar för olika typer av verksamheter eller skydd i havet.

Målet är att havsplanen ska leda till en ökad kunskap om havet så att bra avvägda beslut kan fattas. Generellt vet man mycket mer om landområden än om havsbotten och därmed finns ett större kunskapsbehov.

Syftet med planeringen är att tydliggöra hur olika havsområden kan användas, vilket bland annat underlättar för de aktörer som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i havet. Avsikten är att planen ska innehålla rekommendationer för hur havsområdet långsiktigt ska användas för att säkerställa en hållbar användning och nyttjande av våra gemensamma resurser.

Havet och kusten är kopplat till många starka intressen ifrån både stat, näringsliv och allmänhet. Hänsyn behöver tas till intressen som exempelvis fiske, försvaret, det rörliga friluftslivet och naturvärden. Många av intressena är av utpräglad mellankommunal karaktär och det är ett stort värde i att Blekinges kustkommuner arbetar gemensamt med ett interkommunalt projekt.

Tidplan

Tidplanen för den interkommunala havsplanen är samordnad med den statliga havsplaneringsprocessen. Om det sker förändringar i tidplanen för den statliga havsplaneringsprocessen kommer tidplanen för den interkommunala havsplanen att behöva justeras.

Framtagande av en samrådshandling är påbörjad och samråd avses genomföras våren 2018.

Mer information

Mer information om den statliga havsplaneringen finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida samt på länsstyrelsens hemsida.