Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Översiktlig planering/Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Grönstrukturplan

Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Grönstrukturplan

Förslag till grönstrukturplan - tematiskt tillägg till Ronneby kommuns översiktsplan 

Plan- och byggenheten har fått i uppdrag att upprätta en grönstrukturplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Grönsturkturplanen är ett kommunövergripande dokument som bla ska ligga till grund för kommunens strategiska planering.

Syftet med planen är att säkerställa att dagens och framtidens invånare och besökare får tillgång till gröna rekreativa miljöer med stor biologisk mångfald. I detta arbete är identifiering av landskapets identitet viktig för att på ett strategiskt sätt kunna säkerställa och vidareutveckla det unika med Ronneby.

För att samla in synpunkter har grönstrukturplanen varit på ute på samråd under sommaren 2015. Synpunkterna har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, och legat till grund för de ändringar som sedan gjorts.

Utställning

Förslaget till grönstrukturplan har ställs ut för granskning under perioden 4 juli – 30 september 2016. Utställningen görs för att ge berörda ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Efter utställningen ska grönstrukturplanen tas upp i kommunfullmäktige för beslut.

Från och med den 4 juli kommer grönstrukturplanen att finnas utställd på Miljö- och byggnadsförvaltningen. Handlingarna kommer även att finnas på biblioteken i Kallinge Listerby, Bräkne-Hoby, Hallabro samt Macken i Eringsboda och på stadsbibliotektet i Ronneby. Planhandlingarna finns även här på hemsidan i högerkolumnen. Dokumentet är stort och därför har det delats upp i flera mindre filer.

Efter utställningen sammanställs de inkomna synpunkterna i ett särskilt utlåtande och de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till.

Under utställningetiden kan skriftliga synpunkter lämnas på förslaget till Plan- och byggenheten, Stadshuet, 372 80 Ronneby eller mbf@ronneby.se Vänligen märk yttrandet med "Dnr 2009/859". 

Välkommen att ringa planarkitekt Kristina Eklund 0457-61 82 24 (semster till 2/8) samt stadsarkitekt Helena Revelj 0457- 61 82 24 (semester 25/7-15/8) eller Plan- och byggenheten  0457-61 82 19 om du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till gronstruktur@ronneby.se. 

Senast 2016-09-30 ska synpunkterna har inkommit till plan- och byggenheten. 

Medborgardialog

Projektet har till stor del byggt på medborgardialog, framförallt gällande inventering och kartläggning av de gröna värdena i kommunens samhällen. Under sommaren och hösten 2014 bjöd ett 20-tal samhällsföreningar, klubbar och organisationer på vandringar runt om i kommunen. Dessutom har kommunens förskolor, skolor och särskilda boenden bidragit med information om värden i grönmiljön. Materialet från dialogen har utgjort basen för rapporten.

Planen är upprättad i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genom professor i landskapsarkitektur, planering och förvaltning Roland Gustavsson och landskapsarkitekt Helena Mellqvist.