Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Översiktlig planering/Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram

Förslag på riktlinjer till Bostadsförsörjningsprogram för Ronneby kommun

I samband med uppdraget att revidera kommunens översiktsplan fick Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett bostadsförsörjningsprogram. Arbetet utgår från Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Arbetet med kommunens bostadsförsörjningsprogram har delats upp i två delar. Ett förslag till den första delen är nu färdigställt. Denna del är en behovs- och marknadsanalys av bostadsmarknaden i kommunen som även innefattar bostadspolitiska mål. Den andra delen av programmet kommer att beskriva hur kommunen planerar att genomföra de föreslagna åtgärderna genom strategier för utbyggnad och andra bostadspolitiska åtgärder som specificeras och prioriteras. Denna kommer att arbetas fram under hösten och hela bostadsförsörjningsprogrammet beräknas kunna lämnas till kommunfullmäktige för antagande under slutet av 2016.

Den första delen av bostadsförsörjningsprogrammet har skickas nu ut på remiss. Synpunkter som kommit in under remisstiden kommer sedan att arbetas in i det slutliga förslaget.

Remissen har pågått under tilden 2016-09-30 till och med 2016-11-18. Handlingarna finns fortfarande att tillgå i kolumnen till höger.

 Handlingarna finns även tillgängliga på följande platser:

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset i Ronneby

Ronneby stadsbibliotek

Kallinge bibliotek

Bräkne-Hoby bibliotek

Hallabro bibliotek

Listerby bibliotek

Macken i Eringsboda

Du är välkommen att ringa planarkitekt Kristina Eklund 0457-61 82 24 eller stadsarkitekt Helena Revelj 0455-61 82 27 om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Under remisstiden kan skriftliga synpunkter lämnas på förslaget till Plan- och byggenheten, Stadshuet, 372 80 Ronneby eller mbf@ronneby.se Vänligen märk yttrandet med "Dnr 2016/28".