Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Pågående detaljplaner/Bökevik 1:131 m.fl.

Bökevik 1:131 m.fl.

Miljö- och byggnadsnämnden upprättade ett förslag till detaljplan för Bökevik 1:131 m.fl. i Ronneby kommun som efter beslut i nämnden den 25 januari ställdes ut under tiden 2017-02-20 t.o.m. 2017-03-12. Plankartan som tillhörde handlingarna innehöll dock ett antal fel och stämde inte med den version som redovisades i januarinämnden. Granskningen görs därför om.

Syftet med detaljplanen är att flytta två tomter som bedöms vara olämpligt placerade, att uppdatera äldre planbestämmelser med främsta syftet att tillåta en större exploatering av tomterna samt även att skapa ytterligare 6 nya tomter för bebyggelse. Planen avviker ej från översiktsplanen. Planen hanteras enligt enkelt planförfarande. Planen ställdes ut på samråd i juli. Med hänsyn till de synpunkter som inkom under samrådet beslutade Miljö- och Byggnadsnämnden att göra vissa ändringar i förslaget.

Detaljplanen ställs ut igen under tiden 2017-04-10 t.o.m. 2017-05-04. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsnämndens expedition, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du kan också ta del av utställningsmaterialet genom att ladda ner nedanstående pdf-filer i högerkolumnen under rubriken Granskningshandlingar:

  • Planbeskrivning
  • Plankarta
  • Behovsbedömning
  • Samrådsredogörelse
  • Sandödla och Hasselsnok i Bökevik 2016

Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Du är välkommen att ringa arkitekt David Gillanders på 0766 – 116 184 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457 – 61 82 27 om du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till helena.revelj@ronneby.se.

Har du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligen till:

Miljö- och byggnadsnämnden, Stadshuset, 372 80 Ronneby. Obs att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienr: 2016/61.

Senast den 4 maj 2017 skall synpunkterna ha inkommit till expeditionen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer m.m. om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden