Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Pågående detaljplaner/Bökevik 1:131 m.fl.

Bökevik 1:131 m.fl.

Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Bökevik 1:131 mfl. Syftet med detaljplanen är att flytta två tomter som bedöms vara olämpligt placerade, att uppdatera äldre planbestämmelser med främsta syftet att tillåta en större exploatering av tomter samt även att skapa ytterligare 6 tomter för bebyggelse. Planen avviker ej från översiktsplanen. Planen hanteras enligt enkelt planförfarande

Detaljplanen ställs ut under tiden den 1 juli 2016 t.o.m. den 15 augusti 2016. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsnämndens expedition, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Ett samrådsmöte kommer att hållas i samband med årsmötet för Skinnarvikens intresseförening. Mötet äger rum kl 16:00 lördagen den 23 juli i Saxemara församlingshem, Skärgårdsvägen i Saxemara (gråblå byggnad strax precis söder om kyrkan).

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna i högerkolumnen under rubriken Samrådshandlingar. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Du är välkommen att ringa arkitekt David Gillanders på 0766 – 116 184, stadsarkitekt Helena Revelj på 0457 – 61 82 27 (t.o.m. den 22 juli) eller planarkitekt Karin Svensson på 0457 – 61 82 23 (fr.o.m. den 18 juli) om du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till helena.revelj@ronneby.se eller karin.svensson@ronneby.se.

Har du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligen till:

Miljö- och byggnadsnämnden, Stadshuset, 372 80 Ronneby. Obs att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienr: 2016/61.

Senast den 15 augusti 2016 skall synpunkterna ha inkommit till expeditionen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningsutställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer m.m. om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden