Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Överklagade detaljplaner/Svenstorp 20:1

Svenstorp 20:1

Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en flexibel exploatering av bostäder av varierande karaktär för att komplettera det befintliga bostadsbeståndet.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände planen för antagande 2016-12-08. Planen antogs av Kommunfullmäktige den 2017-01-26 § 24. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2017-02-01.

Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen 2017-02-22.