Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Saxemara 1:146 m.fl (2012)

Saxemara 1:146 m fl. (2012)

(Tidigare Saxemara S1 m.fl)

Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Saxemara 1:146 m.fl. Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta en detaljplan för området och därigenom skapa möjlighet till förtätning av befintlig bebyggelse med ytterligare tomter för bostäder. Detaljplanens handlingar finns i högerkolumnen.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 23 februari 2012. Efter överklagande har detaljplanen vunnit laga kraft den 25 september 2012.