Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Kalleberga 1:26 m fl. (2013)

Kalleberga 1:26 m fl.

Byggnadsnämnden beslutade 2009-05-14 att ge Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att ändra detaljplanen för Kalleberga 1:26 m fl. Detaljplaneförslaget har föregåtts av ett planprogram för hela Kallinge som varit utsänt på samråd våren 2008.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet ersätta befintliga planer med en ny detaljplan för befintliga bostäder. De nya bestämmelserna ska svara mot dagens behov gällande byggrätt och uppförande men även bidra till att vidmakthålla befintlig bebyggelsekarraktär inom homogena bebyggelsegrupper.

Detaljplanen vann laga kraft 2013-09-25.