Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Hulta 2:115 Halladalsvägen (2012)

Hulta 2:115 Halladalsvägen (2012)

 Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Hulta 2:115 (Halladalsvägen). Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen ändra områdets användning från allmänplats (lekplats) till bostadsändamål.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 16 december 2010. Efter överklagande har detaljplanen vunnit laga kraft den 16 mars 2012.