Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Hoby 19:1 (2012)

Hoby 19:1 (2012)

Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Hoby 19:1. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen ändra områdets användning från parkmark till kvartersmark (bostad). Planen hanteras enligt normal planförfarande.

STATUS: Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 24 februari 2011. Detaljplanen överklagades men Mark- och Miljööverdomstolen beslutade att kommunens beslut står fast. Planen vann Laga Kraft 2012-02-29.