Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Gamla Karlshamnsvägen Kv Motorn (2010)

Gamla Karlshamnsvägen Kv Motorn

Detaljplanens syfte är att förbättra rådande trafiksituation längs Karlshamnsvägen genom att möjliggöra för en byggnation av en cirkulationsplats vid Maxi samt att ändra användningen från småindustriändamål till användningen bostäder, handel och kontor i kvarteret Motorn och på så sätt förädla även intilliggande villaområde.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2010-10-28 och vann laga kraft 2010-11-23.