Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Droppemåla 1:13 (2010)

Droppemåla 1:13

Ronneby kommun antog detaljplan för Droppemåla 1:13 m.fl. den 28 augusti 2008.

Planens syfte är att inom befintlig bebyggelse/tomtmark skapa möjlighet för större byggnadsareor för gårdshus. Med gårdshus menas exempelvis garage, gäststuga eller annat uthus.

Kommunens antagandebeslut överklagades. Regeringen avslog överklagandena och planen vann laga kraft och den 29 april 2010.