Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete

Planarbete

Här hittar du allt om kommunens pågående detaljplaner och stadsbyggnadsprojekt. Du kan ta del av planhandlingar under rubriken i vänsterkolumnen som heter Detaljplaner - Pågående detaljplaner.

Processen att ta fram en detaljplan är avslutad när planen har vunnit laga kraft och först då kan Miljö- och Byggnadsnämnden behandla bygglov enligt den aktuella detaljplanen. Läs mer om planprocessen under den rubriken Planprocessen i vänsterkolumnen. Detaljplaner som är överklagade och överprövas av länsstyrelsen eller regeringen finns under rubriken Detaljplaner - överklagade planer.