Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Nyheter från Miljö- och byggnadsförvaltningen/Svenstorp 20:1 m.fl. har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Svenstorp 20:1 har vunnit laga kraft

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en flexibel exploatering av bostäder av varierande karaktär för att komplettera det befintliga bostadsbeståndet.

Kommunens beslut att anta detaljplanen 2017-01-26 överklagades varpå Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet 2017-07-28.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-08-19.

 Du hittar planhandlingarna här: www.ronneby.se/svenstorp-201-mfl-2017 

Publicerad den 14 september 2017

Till nyhetslistan