Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Nyheter från Miljö- och byggnadsförvaltningen/Droppemåla 1:128 m.fl.

Änring av byggnadsplan för Droppemåla 1:128 m.fl.

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Droppemåla 1:128 med flera fastigheter i Droppemåla, Ronneby kommun. Syftet med ändringen av den gällande planen är att skapa motsvarande byggrätt inom fyra villatomter som motsvarar samma byggrätt som för omkringliggande bebyggelse som har en modernare detaljplan. Ändringen av planen påbörjades med ett begränsat standardförfarande och har i och med denna granskning växlat över till ett standardförfarande. Ändringen av planen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2017-05-15 till och med 2017-06-05. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna.

Den reviderade planen ställs ut under tiden 2017-09-22 till och med 2017-10-06. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsnämndens expedition, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Du är välkommen att ringa stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till helena.revelj @ronneby.se eller peter.robertsson@ronneby.se.

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligen till:

Miljö- och byggnadsnämnden, Stadshuset, 372 80 Ronneby. Obs att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: 2017/18.

Senast den 6 oktober 2017 skall synpunkterna ha inkommit till expeditionen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer m.m. om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Publicerad den 12 september 2017

Till nyhetslistan