Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöskydd/Cisterner för eldningsolja eller diesel

Cisterner för eldningsolja eller diesel med en volym på 1 – 10 m³.

Utsläpp från läckande cisterner kan skada djur och växter, vätskorna kan skada grundvattnet och vattentäkter för åratal framöver.

Det är du som ägare av en cistern, som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Du måste känna till vilka bestämmelser som gäller på området.

Vid nyinstallation

Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovan och i mark, ska du informera miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid innan anläggningen tas i bruk (minst fyra veckor innan). Inom ett vattenskyddsområde ska all förvaring över 250 liter anmälas.

Återkommande kontroll av cisterner   

Cisterner ska om de är korrosionsskyddade kontrolleras återkommande var 12:e år. För cisterner som inte har tillfredsställande korrosionsskydd gäller kontroll vart 6:e år.  Inom vattenskyddsområden är intervallen halverade om invallning saknas.

Kontrollrapporten ska du behålla och på begäran kunna visa upp för miljö- och byggnadsförvaltningen.

Cisterner som tas ur bruk      

När cistern tas ur bruk ska detta meddelas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Cisternen ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att påfyllningsröret och avluftningsledningen tas bort så att cisternen inte kan återfyllas av misstag. Markförlagda cisterner ska tas bort när de inte längre ska användas. Undantagsvis kan de sandfyllas efter samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen, t ex om sättningsskada i byggnader riskeras.

Vad kan hända med din cistern?    

Med tiden kan stålcisterner rosta och plastcisterner ta skada av tillsatsämnen i olja eller diesel så att läckage uppstår. Det är du som ägare av en cistern som är ansvarig. Följs inte reglerna kan det medföra att du måste betala miljösanktionsavgift. Det också hända att försäkringen inte täcker eventuella skador eller saneringskostnader om inte kontroller utförts som de ska.

Föreskrifter  

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor.

Förordning 2012:259 om miljösanktionsavgifter.