Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöskydd/Miljöskydd på lantbruksföretag och hästgårdar/Gödsel

Gödsel

Lagring av stallgödsel

I 6 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns krav på minsta lagringskapacitet för stallgödsel. Eftersom Blekinge ligger inom nitratkänsligt område ska även 5 § i förordningen (1998:915) beaktas.

Beräkna och dokumentera

Blekinge ligger inom nitratkänsligt område. Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska beräkna den gödsel som produceras i verksamheten. I beräkningen ska finnas:

  • utsöndrad träck
  • urin
  • strömedel
  • vattentillskott
  • omsättningsförluster

Beräkningen ska dokumenteras och sparas så länge beräkningen gäller för företaget. I de allmänna råden finns schablonen för lagringsvolymer som lantbrukaren kan utgå ifrån för sin beräkning. 

Dokumentationsskyldighet

Jordbruksföretag som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska kunna visa dokumentation över:

  • mottaget gödselslag
  • vilken mängd som tas emot,
  • vilken mängd totalfosfor den mottagna gödseln motsvarar
  • datum för mottagandet samt från vem gödseln kommer ifrån.

Beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehovet

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska göra en beräkning av kvävebehovet av den förväntade skörden av respektive gröda. Vid beräkning av kvävebehovet ska hänsyn tas till stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt och eventuell mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel till årets gröda. Gödslingen ska sedan ske i utgångspunkt från beräkningen. Beräkningen ska dokumenteras.
Jordbruksverkets allmänna råd och schabloner har kompletterats med schablonvärden för långtidseffekt och förfruktseffekt av olika grödor som kan användas som utgångspunkt för beräkningen.

Spridningsförbud under vintertid

Efter att nya bestämmelser trädde i kraft den 1 januari 2011 gäller totalt spridningsförbud under perioden 1 november- 28 februari.

Skyddsavstånd vid spridning av gödselspridning intill sjöar och vattendrag.

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska lämna ett skyddsavstånd till vattnet vid spridning av gödselmedel på jordbruksmark som gränsar till sjöar och vattendrag. Skyddsavståndet ska vara minst 2 meter och räknas från jordbruksmarkens kant och in i fältet.