Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöskydd/Miljöskydd på lantbruksföretag och hästgårdar/Kemisk bekämpning inom skyddsområde för vattentäkt

Kemisk bekämpning inom skyddsområde för vattentäkt

Om bekämpningsmedel ska användas inom skyddsområde för vattentäkt krävs särskilt tillstånd av kommunen.

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är det du som verksamhetsutövare som är ansvarig att byta ut farliga kemiska bekämpningsmedel mot bättre alternativ.

Reglerna finns i Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2015:2, om spridning av kemiska bekämpningsmedel och hantering av växtskyddsmedel samt NFS  2015:3 om spridning av biocidprodukter.

Kemikalieinspektionen har tagit fram en lista över kriterier för bedömningen av lättrörliga ämnen som särskilt bör beaktas vid tillståndsprövningen.

Ansökan om tillstånd

Ansökan ska vara miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda i så god tid som möjligt dock senast januari/ februari det året användning av preparat planeras att användas inom vattenskyddsområde. För snabbare handläggning av ärendet är det bra om ansökan är så detaljerad som möjligt. I ansökan ska även preparatets registreringsnummer redovisas samt substanser. Karta på vilka fält som ska bekämpas ska bifogas ansökan.

I länken till höger kan du läsa om vad en sprutjournal ska innehålla. (vårt exempel på sprutjournal).