Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöskydd/Miljöskydd på lantbruksföretag och hästgårdar/Avfallshantering

Avfallshantering

Tillståndsplikt och anmälningsplikt för transport av avfall

Tillstånd

Den som under ett kalenderår yrkesmässigt transporterar sammanlagt mer är 100 kg eller 100 liter farligt avfall, eller mer än 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt avfall måste ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Anmälan

Ska man bara transportera en mindre mängd farligt avfall under året , eller om avfallstransporten avser farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08) krävs enbart en anmälan till länsstyrelsen, om avfallet uppkommit i en yrkesmässig verksamhet och transporten inte kräver tillstånd enligt ovan.

Anmälan eller ansökan om tillstånd ska göras även om det finns ADR-utbildning.

Avfall 

Exempel på farligt avfall är lösningsmedel, färg- och lack, oljor, lysrör, batterier, växtskyddsmedel, förorenad mark mm. Tomma plastdunkar, gödningssäckar och ensilageplast räknas enbart som avfall. Avfall är förbjudet att elda. Ensilageplast, tomma dunkar och gödningssäckar kan du lämna till Svepretur.  Avfallsjournal

Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer har även skyldighet att föra anteckningar om mängden avfall, typ av avfall och vem som tar hand om avfallet. Det finns en bra dokumentationsmall i miljöhusesyn som du hittar via länken till höger.