Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöskydd/Miljöskydd på lantbruksföretag och hästgårdar

Miljöskydd på lantbruksföretag och hästgårdar

 I Ronneby kommun har miljö- och byggnadsnämnden det lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Vi gör miljötillsyn på lantbruk och hästgårdar.

Tillsyn 

Vid tillsynen på lantbruksföretag tittar vi bland annat på lagring och användning av gödsel och åkermark, t.ex. gödselgivorna och vinterspridning, på skyddszoner och på vinterbevuxen mark. Vi tittar på kemisk bekämpning, olika kemiska produkter, cisterner och på avfallshanteringen. På hästgårdarna omfattar tillsynen framförallt hanteringen av gödseln men även farligt avfall. De lagar och förordningar som gäller för dessa områden finns i miljöbalken, förordningen om miljöhänsyn i jordbruket samt jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2012:41 (se under Externa länkar).

Pågående tillsynsprojekt

Jordbruksverkets tillsynskampanj, projektet Effektiv näring fortsätter under 2013 i samband med tillsynen ute på lantbruksföretagen. Effektiv näring innebär att lantbrukarna tittar noggrannare på sin hantering och användning av gödsel och att ett formulär skickas ut och fylls i inför tillsynsbesök. I Ronneby kommun planerar vi under året att jobba även med hästgårdar inom Effektiv näring.